Sentýabr aýynda Indoneziýa sergisi
BANNER1
BANNER2
BANNER3

tit_icon

biz hakda

hakda

Esasan bir / goşa berkitme kran, bir / goşa girder gantry kran, rezin teker gantry kran, Akylly kran, jib kran we şuňa meňzeş kran toplumlary we ş.m. öndürýäris. Önümiň hili ýaşamagyň we ösüşiň esasyny düzýär.Müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen howpsuzlyk öndürijilik standartlary we ygtybarly hil bilen üpjün etmek üçin kompaniýamyz hemişe güýçli tehniki güýç, çylşyrymly enjamlar, ajaýyp proses enjamlary bilen önümiň hiline esaslanýar.

Has giňişleýin görüň

tit_icon

önüm çözgütleri

tit_icon

pudaklaýyn amaly

 • Umumy önümçilik

  Umumy önümçilik

  Umumy önümçilik pudagynda, prosesiň kesilmegine garamazdan, çig maldan gaýtadan işlemek, soňra gaplamak we daşamak ýaly materiallaryň akymyny saklamak zerurlygy ...
 • Material işlemek

  Material işlemek

  Material işlemek, wagt we ýer peýdalylygyny öndürmek üçin materiallary götermegi, göçürmegi we ýerleşdirmegi, ýagny materiallary saklamagy we gysga aralyk hereketini dolandyrmagy aňladýar.Material işlemek ...
 • Polat senagaty

  Polat senagaty

  Polat senagaty esasan gara mineral gazyp almak, gara metallary eritmek we gaýtadan işlemek we Demir, hrom, ... ýaly beýleki önümçilik işleri bilen meşgullanýan senagat pudagydyr.
 • Çaklama beton zawody

  Çaklama beton zawody

  Çaklama şöhlesi zawod tarapyndan taýýarlanan, soňra dizaýn talaplaryna laýyklykda gurmak we düzeltmek üçin gurluşyk meýdançasyna iberilýän şöhle.Bu prosesiň dowamynda gantry ...
 • Kagyz fabrigi

  Kagyz fabrigi

  Kagyz senagaty, ýokary temperaturaly we ýokary basyşly nahar bişirmek arkaly sellýulozany bölmek we ony pulpa öwürmek üçin çig mal hökmünde agaç, sypal, gamyş, haly we ş.m. ulanýar.Mehaniki gripper kran göterýär ...
 • Awtoulag pudagy

  Awtoulag pudagy

  Awtoulag pudagy, köp sanly pudak we baglanyşykly tehnologiýalar esasynda ösen giňişleýin kärhana.Köp bölümiň önümleri awtoulaglarda ulanylýar we ...
 • Elektrik enjamlary

  Elektrik enjamlary

  SEVENCRANE kranlar we göterijiler eýýäm elektrik öndürmek üçin tehnika we gurnama önümçiliginde möhüm rol oýnaýarlar.Mysal üçin, gaz we bug öndürmekde ulanylýar ...
 • Gämi abatlanylýan kärhana we deňiz

  Gämi abatlanylýan kärhana we deňiz

  Gämi gurluşyk pudagy, suw daşamak, deňiz ösüşi we milli ... ýaly pudaklary tehnologiýa we enjamlar bilen üpjün edýän häzirki zaman toplumlaýyn pudagy aňladýar.
 • Demir ýol

  Demir ýol

  SEVENCRANE howly kranlary öndürijilikde, ygtybarlylykda we doly awtomatiki işlemek üçin ösüş ýolunda gymmatly artykmaçlyklary hödürleýär.Demirýol bilen gurlan konteýner gantry kranlary esasan konteýner ýüklemek üçin ulanylýar, ...
 • Energetika stansiýasyna galyndylar

  Energetika stansiýasyna galyndylar

  Galyndy elektrik bekedi, elektrik öndürmek üçin şäher zibilini ýakyp çykýan ýylylyk energiýasyny ulanýan ýylylyk elektrik stansiýasyna degişlidir.Loadük energiýasyny öndürmegiň esasy prosesi th ...
 • Gidro stansiýasy

  Gidro stansiýasy

  Gidroelektrik stansiýasy gidrawlik ulgamyndan, mehaniki ulgamdan we elektrik energiýasyny öndürýän enjamdan we ş.m. suw energiýasynyň elektrik energiýasyna öwrülmegini amala aşyrmak üçin esasy taslama.Th ...
 • Beýlekiler

tit_icon

habarlar

tit_icon

taslama ýagdaýlary

Filippinleriň müşderisi üçin 16 tonna ýeke girder kran

Filippinler

Filippinleriň müşderisi üçin 16 tonna ýeke girder kran

Filippinlerdäki “SEVENCRANE” müşderisiniň biri 2019-njy ýylda ýekeje kranly kran barada derňew iberdi. Olar Manila şäherindäki hünärmen gaýyk zawody.
Has giňişleýin görüň
3 Taýland müşderisi üçin goşa girderli kranlary düzýär

Taýland

3 Taýland müşderisi üçin goşa girderli kranlary düzýär

2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Taýlandly müşderi SEVENCRANE gözleg iberdi, goşa berkitme kran barada sorady.SEVENCRANE, sahypanyň ýagdaýy we hakyky ulanylyşy barada düýpli aragatnaşyga esaslanyp, bahany hödürlemedi.
Has giňişleýin görüň