Demir ýol görnüşi Daş monorail 10 tonna Gantry kran

Demir ýol görnüşi Daş monorail 10 tonna Gantry kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:10 tonna
  • Aralyk:4,5m ~ 30m
  • Boýy götermek:3m ~ 18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:elektrik simini götermek ýa-da elektrik zynjyry götermek
  • Syýahat tizligi:20m / min, 30m / min
  • Göteriş tizligi:8m / min, 7m / min, 3,5m / min
  • Iş borjy: A3 Kuwwat çeşmesi:380v, 50hz, 3 faza ýa-da ýerli güýjüňize görä
  • Tigiriň diametri:70270, φ400
  • Trackoluň giňligi:37 ~ 70mm
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Çarçuwaly kranlar iki sany esasy konfigurasiýada, bir guşakly we iki guşakly.Poratable A çarçuwaly kranlar, ykjam ganly kranlar, togalanýan kranlar diýlip hem atlandyrylýar we 7,5 tonnadan has ýeňil materiallary işlemekde ulanylýan has kiçi, has ýeňil, gantry görnüşli kranlardyr.Gantry çarçuwasy Gantry, A3 ýa-da A4 işçi synpy bilen göterijilik ukyby 1 to20 tonna töweregi umumy materiallary dolandyrmak üçin niýetlenendir.

Adatça, “Frame Gantry” kranlary ýeňil götermek talaplaryna laýyk gelýän has kiçi göteriji kranlardyr, ýöne “Dongqi Hoist” we “Cranes” adaty dizaýn mümkinçilikleri sebäpli, dürli programmalar üçin has güýçli “Frame” kran bilen üpjün edip bileris.A çarçuwaly kranlar 250 kg-dan 10 tonna çenli howpsuz iş ýükleri dürli-dürli bolup, lift talaplaryna baglylykda dürli giňliklerde we beýikliklerde elýeterlidir, üstesine-de, A çarçuwaly kranlar götermek bilen ýa-da bolmazdan üpjün edilip bilner. enjam.MPH Kranlar Çarçuwaly kran saýlamak bilen, götermek talaplaryňyzyň hemmesini ýerine ýetirip biljekdigimize ynanýarys.Umuman alanyňda, kompaniýalarymyz Satuw üçin çarçuwaly kranlar 0,5-10 tonnadan, 2-16 metr aralygy we 2-12 metrden göterijilik kuwwatyna eýe, elbetde, beýleki tehniki talaplaryňyza laýyk gelýän dizaýn hyzmatlaryny hödürläp bileris. Çarçuwaly Gantry Kran.

10 tonna ganly kran (1)
10 tonna ganly kran (1)
10 tonna ganly kran (2)

Arza

Bahalar dürli aralyk / beýiklik / SWL üýtgeýişleri bilen örtülendir, ýöne talaplaryňyza görä islendik ölçegde we kuwwatda diýen ýaly adaty gurlup bilinýän dizaýn kran bilen üpjün edýäris.Zawodymyz, senagatyň talaplaryna laýyk dürli kranlary hödürläp biler, şol sanda bir guşakly, goşa guşakly, Truss-gantry, Cantilever-gantry we Mobile Gantry Crane.Önümçilik desgalaryňyz üçin, agyr we ýeňil harytlary ýüklemek we düşürmek üçin material işleýän enjam gerek bolsa, gantry kran hem kran ýaly häsiýetleri, hem bahasy üçin amatly saýlaw bolar.

10 tonna ganly kran (2)
10 tonna ganly kran (6)
10 tonna ganly kran (5)
10 tonna ganly kran (7)
10 tonna ganly kran (3)
10 tonna ganly kran (8)
10 tonna ganly kran (6)

Önüm prosesi

Iş programmalaryňyz ýeňil ýükleýän materiallary işlemek üçin ýeňil kran talap edýän bolsa, üstündäki A çarçuwaly göteriji maşyn iň oňat saýlaw bolar.Bu beýikligi sazlap bolýan çarçuwany göterýän gantry ulanmak, göterilende, deňsiz pollarda ýa-da gapydan geçeniňizde has amatly bolar.

Bu görnüşleriň birine başlamazdan ozal, kranyňyzyň haýsy işi etmelidigi, näçeräk götermelidigiňiz, kranyňyzy nirede ulanjakdygyňyz we liftleriň näderejede ýokary boljakdygy ýaly faktorlar barada pikir ediň. .Kranyňyzy daşarda ýa-da içerde ulanjakdygyňyzy bilmek möhümdir.Dürli ululykdaky konfigurasiýalarda bar bolan agyr boýly polat, agyr ýüklenip bilinýän beýik alýumin, sazlap bolýan beýik agyr polat we kesgitli beýik ýeňil polat kranlary saýlaň.