Port gämi 10 tonna 16 tonna 20 tonna gaýykly jib kran 4 göteriji bilen

Port gämi 10 tonna 16 tonna 20 tonna gaýykly jib kran 4 göteriji bilen

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:10 tonna
  • Goluň uzynlygy:3-12 m
  • Boýy götermek:4-15m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A5
  • Güýç çeşmesi:220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

BZ görnüşli sütünli jib kran, SEVENCRANE tarapyndan Germaniýadan getirilen enjamlara salgylanyp öndürilen täze önüm we ulanyjynyň isleglerine görä döredilen ýörite göteriji enjamdyr.Täze gurluş, artykmaç, ýönekeý, amatly işlemek, çeýe aýlanmak, uly iş meýdany we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Bu energiýa tygşytlaýjy we täsirli material göteriji enjamdyr.Zawodlarda we magdanlarda, ussahanalaryň önümçilik liniýalarynda, gurnama liniýalarynda we maşyn gurallaryny ýüklemek we düşürmekde, ammarlarda, duralgalarda we beýleki ýagdaýlarda göterilýän agyr zatlary giňden ulanyp bolýar.

10 tonna (1)
10 tonna (2)
10 tonna (3)

Arza

10 tonnalyk sütünli jib kran, adatça kenarda oturdylan ýahtalary götermek üçin ulanylýar we sütünden, jibden, dört sany elektrik göterijiden we elektrik ulgamlaryndan durýar.

10 tonna (3)
10 tonna (4)
10 tonna (5)
10 tonna (6)
10 tonna (7)
10 tonna (8)
10 tonna (9)

Önüm prosesi

Kesgitli sütün jib kran sütün enjamlaryndan, öldüriji enjamdan, jib enjamyndan we elektrik zynjyryny ýokarlandyrmakdan we ş.m. mehanizmlerden, elektrik ulgamlaryndan, merdiwanlardan we hyzmat ediş platformalaryndan durýar.Sütüniň aşaky ujy beton esasda berkidilen we ulanyjynyň islegine görä aýlanyp bilýän swing goly aýlanýar.Öldürýän bölegi el bilen öldürmek we elektrik öldürmek ýaly böleklere bölünýär.Elektrik zynjyry göteriji agyr zatlary götermek üçin jib demirýoluna oturdyldy.

Kesgitli sütünli jib kran, gaty gysga aralyk, ýygy-ýygydan ulanmak we intensiw götermek amallary üçin has amatly elektrik zynjyry göteriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Highokary netijelilik, energiýa tygşytlamak, kynçylyklary tygşytlamak, kiçi aýak yzy, aňsat işlemek we tehniki hyzmat etmek aýratynlyklaryna eýedir.Elektrik zynjyrynyň göterijisi şöhläniň üstünde götermek we yza gaýtarmak funksiýalaryna eýedir.Jib şöhlesi rolikiň aýlanmagyna itergi bermek üçin aýlaýjy enjamdaky reduktor tarapyndan dolandyrylyp bilner.Elektrik dolandyryş gutusy zynjyr göterijisine oturdyldy.