Easyeňil gurnama bilen 120 tonna çaklama Girder göterýän rezin teker Gantry kran

Easyeňil gurnama bilen 120 tonna çaklama Girder göterýän rezin teker Gantry kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:120t
  • Kran aralygy:5m-40m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:6m-20m ýa-da özleşdirilen
  • Iş borjy:A5-A7

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

120 tonnalyk prastast berkitme göteriji rezin teker gantry kran, beton berkitmeleri götermek we daşamak üçin ulanylýan agyr enjam.Kranda ýokary hilli polatdan ýasalan, köp sanly amaly ygtybarly öndürijiligi üpjün edýän berk we ygtybarly gurluş bar.Kranyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ony aňsat ýygnamak we sökmek, ony ýokary ykjam we köp taraply edýär.

Kauçuk teker gantry kran, ulanyjylara amatly we täsirli edýän ösen aýratynlyklar bilen üpjün edilýär.Onda operatora kran howpsuz aralykdan işlemäge mümkinçilik berýän simsiz uzakdan dolandyryş ulgamy bar.Şeýle hem, howpsuz we durnukly ýük işlemegini üpjün etmek üçin öňünden meýilleşdirilen göteriş yzygiderliligi bar.Mundan başga-da, kranda howpsuz göterilmeginiň öňüni almak üçin ýüküň agramyny görkezýän ýük pursaty görkezijisi bar.

120 tonnalyk preast berkitmesini göterýän rezin teker gantry kranyň beýleki aýratynlyklary sazlanylýan göteriş tizligini, 360 dereje aýlanmagy we daşaýyş wagtynda ýüküň durnukly saklanmagyna garşy ulgamy öz içine alýar.Kran gurluşyk meýdançalarynda, gämi abatlaýyş kärhanalarynda we beýleki agyr göteriji enjamlarda ulanmak üçin amatly.Umuman aýdanyňda, beton berkitmeleri daşamakda öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak isleýän kompaniýalar üçin ajaýyp maýa goýumdyr.

rezin-teker-gantry
50t rezin teker gantry kran satylýar
50tg kran

Arza

120 tonnalyk çaklama Girder göteriji rezin teker Gantry kran, köprüler, geçelgeler we beýleki şuňa meňzeş infrastruktura ýaly ýokary tizlikli gurluşyk taslamalary üçin amatly enjamdyr.Kran ýörite berkitme götermek üçin ýörite işlenip düzülendir we agyr ýük gurluşlaryny aňsatlyk bilen daşap we ýerleşdirip biler.

Enjam, uly gurluşyk taslamalary üçin ileri tutulýan saýlama aňsat gurnama proseduralary bilen netijeli işleýär.Kran 120 tonna çenli deslapky gurluşlary götermäge ukyply we gurluşyk meýdançasynda aňsatlyk bilen hereket edip bilýär.

Kran beýleki köp sanly maşynyň hem işleýän bolmagy mümkin köp gurluşyk meýdançalarynda ulanmak üçin ajaýyp.Kauçuk tekerler we kranyň tekiz işlemegi, beýleki enjamlara zeper ýetirmän, ýeriň üstünde rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, enjamda amallar wagtynda iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin GPS, anti-sway we anti-şok ulgamlary ýaly howpsuzlyk enjamlary bar.

rezin gantry kran satylýar
rtg kran üpjün ediji
rtg kran satylýar
50t rezin gantry kran
50t rezin teker gantry kran
rtg-kran
konteýner gantry kran

Önüm prosesi

Aňsat gurnama bilen rezin şinaly gantry kranyny göterýän 120 tonnalyk preast berkitmesiniň önümçilik prosesi dürli etaplary öz içine alýar.

Birinji etap, in processenerler we dizaýnerler kran üçin jikme-jik meýilnamalary we aýratynlyklary düzýän dizaýn prosesi.

Ondan soň, kran üçin zerur materiallar polat plitalary, hereketlendirijileri we gidrawliki ulgamlary öz içine alýar.

Önümçilik prosesi polat plitalary kesmek we şekillendirmek bilen başlaýar, soňra esasy gurluşy döretmek üçin kebşirlemek we ýasamak.

Ondan soň gidrawliki we elektrik ulgamlary oturdylýar we gantry kran onuň işleýşini üpjün etmek üçin synagdan geçirilýär.

Ahyrynda, gurlan kran gurmak we işe girizmek üçin müşderiniň sahypasyna eltilýär.