Goük götermek Kiçijik ýeňli pyýada 2 tonna Jib kran

Goük götermek Kiçijik ýeňli pyýada 2 tonna Jib kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:2 tonna
  • Goluň uzynlygy:1-10 metr
  • Boýy götermek:1-10m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A3
  • Güýç çeşmesi:110v / 220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

2 tonnalyk jib, sütün jib kran diýlip hem atlandyrylýar, kiçi we orta göwrümli materiallary gaýtadan işlemek üçin erkin enjam, aşaky plastinka binanyň goldawy bolmazdan polda oturdylýar.SEVENCRANE sütün kranlary köplenç götermek üçin ulanylýar, esasan pes göwrümde.Sütün jib kranlary önümçilik wagtynda ýeňil we orta bölekleri göterýär we esasy gurluşyk kranlary aýratyn önümçilik meýdançalaryny talap edýär.
Iň ýumşak aýlanma we pudakda iň pes deflýasiýa bilen 2 tonnalyk jib, jib kranlarymyz iň amatly çykdajyly çözgütdir.
2 tonnalyk jib, kran görnüşidir, onda göteriş ulgamy diwara ýa-da pola berkidilen gorizontal jib ýa-da jib.Sütüne oturdylan jib kranlar, iş öýjüklerinde materiallaryň lokal işlenmegini üpjün etmek, uly kran ulgamyny birleşdirmek, materiallary bir öýjükden beýlekisine geçirmek we ygtybarly götermek üçin ýarym tegeleklerde ýa-da doly tegeleklerde materiallary göterip we daşap biler. bir setirde ýüklemek.nominal kuwwatyna çenli.

2 tonna (1)
2 tonna jib kran (2)
2 tonna (1)

Arza

Sütün jib kranyny ýangyjy, partlaýjy we poslaýjy ýaly howply şertlerde ulanmak gadagandyr.Mundan başga-da, 2 tonnalyk jib kran eredilen metal, zäherli, ýangyjy we partlaýjy zatlary we ş.m. daşamak üçin ulanylyp bilinmez.
Bu görnüşli kranlar 360 dereje aýlanyp bilýär we elektrik ýa-da el bilen işledilip bilner.Bu görnüşli kranlar köplenç esasy kranyň ýüküni paýlaşmak üçin ulanylýar.Partlama garşy we ş.m. ýaly aýratyn gurşaw bolsa, ýörite kran hem zerur.

2 tonna (1)
2 tonna (2)
2 tonna (3)
2 tonna (4)
2 tonna (5)
2 tonna (6)
2 tonna (7)

Önüm prosesi

SEVENCRANE göteriji enjamlar babatynda uly tejribä eýe, harytlary götermek we daşamak üçin täsirli çözgüt berip bileris.Gysgaça aýdanymyzda, müşderilerimize ösen we hünärmen sütün kran dizaýnyny hödürleýäris,
müşderilere sütün bumyny howpsuz, amatly we täsirli ulanmaga kömek edip biler, şonuň üçin sütün bum krany iň oňat saýlaw bolar.Jib kranyň ösen dizaýny enjamlary gurnamak we işlemek üçin örän amatlydyr.Kompaniýamyzda dizaýn köplenç hünärmen inersenerlerimiz tarapyndan amala aşyrylýar, in engineenerlerimiz enjam dizaýny babatynda baý tejribä we hünär ukybyna eýe.Kran sütüninde has ösen ösüşi dizaýn etmek üçin inersenerlerimiz täze hünärleri we täze tehnologiýalary yzygiderli öwrenýärler.