200 tonna goşa şöhle ýasaýan kran

200 tonna goşa şöhle ýasaýan kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:220t
  • Kran aralygy:24m ~ 33m
  • Boýy götermek:17m ~ 28m
  • Iş borjy:A6 ~ A7

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

200 tonna goşa şöhle ýasaýan kran, islendik önümçilik işini has netijeli we öndürijilikli eder ýaly täsirli tehnika.200 tonna göterijilik we goşa şöhle dizaýny bilen bu kran polat we metal işläp bejermek pudagynda agyr götermek we ýasamak üçin ajaýyp.Bu kranyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ýokary derejeli takyklyk we gözegçilik.Onda agyr ýükleriň tekiz, takyk hereketlerine we takyk ýerleşmegine mümkinçilik berýän ösen dolandyryş we tehnologiýa bar.Bu, ýokary derejeli takyklygy we takyklygy talap edýän çylşyrymly ýasama we metaldan işlemek üçin amatly edýär.Tehniki mümkinçiliklerinden başga-da, bu kran dowamly gurulýar.Highokary hilli materiallardan ýasalyp, agyr senagat şertlerinde agyr ulanylyşyň berkligine garşy durmak üçin niýetlenendir.Bu, köp ýyllap ygtybarly öndürijilik bilen üpjün ediljekdigini we islendik önümçilik amallary üçin oňat maýa goýumyny üpjün etjekdigini aňladýar.Umuman aýdanyňda, 200 tonna goşa şöhle ýasaýan kran öndürijiligi ýokarlandyrmaga, netijeliligi ýokarlandyrmaga we islendik senagat amallary üçin girdejiligini ýokarlandyrmaga kömek etjek ajaýyp enjamdyr.

galp kran-bahasy
köpri kran üpjün edijisini ýasamak
metallurgiýa köpri kran

Arza

200 tonnalyk goşa şöhle ýasaýan kran, agyr götermek we işlemek üçin niýetlenen güýçli enjam.200 tonna göteriji kuwwatlylygy we goşa şöhleler bilen enjamlaşdyrylyp, ýasama pudagynda amaly taýdan amatly bolar.Bu kranyň esasy ulanyşlaryndan biri, metal böleklerini öndürmekde, esasanam şekillendirilmegini ýa-da ýasalmagyny talap edýär.Kran uly metal böleklerini göterip we daşap bilýär, bu ýasama prosesinde takyk ýerleşmäge we manipulýasiýa etmäge mümkinçilik berýär.Gurluşyk pudagynda 200 tonnalyk goşa şöhle ýasaýan kran üçin başga bir goşundy.Binalar, köprüler we beýleki infrastruktura taslamalary gurlanda uly beton bölekleri we polat şöhleleri götermek we ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner.Umuman aýdanyňda, 200 tonnalyk goşa şöhle ýasaýan kran köp ugurly we ygtybarly enjam bolup, dürli pudaklarda we amalyýetlerde ulanylyp bilner.Onuň ýokary göterijilik ukyby, takyklygy we çydamlylygy ony islendik agyr götermek we işlemek üçin zerur gural edýär.

syýahat kran üpjün edijisini ýasamak
kran üpjün edijisini ýasamak
köpri kran bahasy
köpri kran öndürijisi
satmak üçin köpri kran ýasamak
goşa şöhleli kranlar
Eredilen metal-guýma-maşyn-gyzgyn-metal-Ladle-eremek üçin

Önüm prosesi

200 tonna goşa şöhläni ýasaýan kran öndürmek prosesi takyklygy, tejribäni we seresaply meýilleşdirmegi talap edýän çylşyrymly prosesdir.Önümçilik prosesi kranyň dizaýny bilen başlaýar.Taslama toparymyz, müşderiniň talaplaryny, howpsuzlyk standartlaryny we daşky gurşaw faktorlaryny göz öňünde tutýar.

Ondan soň önümçilik topary komponentleriň ýasalmagy bilen başlaýar.Bu görnüşli kran üçin ulanylýan materiallar ýokary hilli polat we agyr ýüklere çydap bilýän beýleki ýöriteleşdirilen materiallardyr.Her bir bölek, kranyň takyk aýratynlyklaryna laýyklyk bilen ölçelýär, kesilýär we şekillendirilýär.

Soňra komponentler ýygnalýar, synagdan geçirilýär we hiliň we howpsuzlygyň iň ýokary standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirilýär.Önümçilik işiniň soňky tapgyry kran gurnamagy we synagdan geçirmegi öz içine alýar.Bu, kranyň kadaly işlemegini we ähli howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ökde inersenerlerden we tehniklerden talap edilýän möhüm ädimdir.

200 tonna goşa şöhle ýasaýan kran, ajaýyp agyr ýükleri göterip we herekete getirip bilýän täsirli enjam.Güýç bilen takyklygyň arasyndaky ajaýyp deňagramlylygy görkezýär we önümçilik toparymyzyň ussatlygynyň we tejribesiniň subutnamasydyr.