30 tonna 50 tonna hereketlendiriji goşa şöhleli kran çelek bilen

30 tonna 50 tonna hereketlendiriji goşa şöhleli kran çelek bilen

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:30t, 50t
  • Kran aralygy:4.5m-31.5m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da özleşdirilen
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Çelekli motorly hereketlendiriji goşa şöhleli kran, köp materiallary götermek we herekete getirmek üçin ulanylýan agyr enjam.Bu kran 30 tonna we 50 tonna kuwwatda bar we ýygy-ýygydan we agyr götermegi talap edýän önümçilik goşundylary üçin niýetlenendir.

Bu köpri kranyň goşa şöhleli dizaýny, has uly kuwwata we giňelmäge mümkinçilik berýän durnuklylygy we güýji üpjün edýär.Motor bilen dolandyrylýan ulgam rahat hereketi we takyk gözegçiligi üpjün edýär.Çelek dakylmagy, çagyl, gum ýa-da metal bölekleri ýaly boş materiallary aňsat ýygnamaga we çykarmaga mümkinçilik berýär.

Bu kran köplenç gurluşyk meýdançalarynda, metal gaýtadan işleýän zawodlarda we material işlemek üçin port desgalarynda ulanylýar.Howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin artykmaç ýükden goramak we gyssagly durmak düwmeleri ýaly howpsuzlyk aýratynlyklary hem bar.

Umuman aýdanyňda, çelekli motorly hereketlendiriji goşa berkitme köpri kran, senagat materiallaryny işlemek zerurlyklary üçin ygtybarly we täsirli görnüşdir.

Çelek elektrik goşa girder üstündäki kran tutuň
10 tonna goşa berkitme-kran
goşa berkitme çelek krany

Arza

Çelekli 30 tonna we 50 tonna hereketlendiriji goşa şöhleli kran agyr harytlaryň göterilmegini we hereketini öz içine alýan dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Çelek kömür, gum, magdan we minerallar ýaly köp sanly materiallary almak üçin niýetlenendir.

Magdançylyk pudagynda kran çig mallary magdan käninden gaýtadan işleýän zawoda daşamak üçin ulanylýar.Kran gurluşyk pudagynda agyr beton bloklaryň, polat barlaryň we beýleki gurluşyk materiallarynyň hereketi üçin hem ulanylýar.

Ippingük daşaýyş pudagynda kran ýüklerden ýükleri düşürmek we düşürmek üçin ulanylýar.Portlarda, kran konteýnerleri dolandyrmak, harytlaryň netijeli işlemegini üpjün etmek üçin möhüm enjamdyr.

Şeýle hem, kran energiýa we energetika pudagynda transformatorlar, generatorlar we ýel turbinaly komponentler ýaly agyr enjamlary we materiallary daşamak üçin ulanylýar.Kranyň agyr ýük götermek we ýokary tizlikde işlemek ukyby ony pudagyň işinde möhüm gural edýär.

Umuman alanyňda, 30 tonna we 50 tonna hereketlendiriji goşa şöhleli kran çelekli kran, agyr materiallaryň işlenmegini talap edýän dürli pudaklar üçin aýrylmaz guraldygyny subut etdi.

goşa berkitme köpri kran
çelek köprüsiniň kranyny al
Gidrawlik apelsin gabygy çelek üstündäki kran
Pyrtykal gabykly çelek üstki kran
goşa girder kran satylýar
galyndy kran
13t zibil köprüsi kran

Önüm prosesi

Kranyň önümçilik prosesi dizaýn we in engineeringenerçilik, ýasama, gurnama we gurnama ýaly birnäçe tapgyry öz içine alýar.Birinji ädim, müşderiniň talaplaryna laýyk gelmek üçin kran dizaýn etmek we in engineeringener etmek.Soňra polat listler, turbalar we elektrik bölekleri ýaly çig mal satyn alynýar we ýasalýar.

Fabricasama prosesi, goşa şöhle, trolleý we çelek ýaly kranyň ýokary gurluşyny emele getirmek üçin polat böleklerini kesmegi, egmegi, kebşirlemegi we burawlamagy öz içine alýar.Elektrik dolandyryş paneli, hereketlendirijiler we göteriji hem ýygnalyp, kranyň gurluşyna simli.

Önümçilik işiniň soňky tapgyry, müşderiniň ýerinde kran oturtmakdyr.Kran ýygnalyp, zerur iş standartlaryna laýyk gelýändigi üçin synag edilýär.Synag tamamlanandan soň, kran işlemäge taýyn.

Gysgaça aýtsak, 30 tonnadan 50 tonna çenli hereketlendirijili hereketlendiriji goşa şöhleli kran, çelek bilen ygtybarly, çydamly we müşderiniň talaplaryna laýyk gelmegi üçin dürli önümçilik, synag we gurnama tapgyrlaryny öz içine alýan berk önümçilik prosesini başdan geçirýär.