CE şahadatnamasy bilen 30 tonna çelek üstki kran

CE şahadatnamasy bilen 30 tonna çelek üstki kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:30t
  • Kran aralygy:4.5m-31.5m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da özleşdirilen
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

CE şahadatnamasy bolan 30 tonnalyk çelek üstündäki kran, agyr senagat göteriş amallary üçin döredilen ýokary çydamly we täsirli enjamdyr.Kran iň ýokary göterijilik kuwwatyny 30 tonna hödürleýär we gämi abatlaýyş kärhanalary, polat zawodlary we elektrik stansiýalary ýaly dürli sazlamalarda köpçülikleýin işlemek üçin amatlydyr.

Kran gum, çagyl we kömür ýaly materiallary çalt we netijeli ýüklemäge we düşürmäge mümkinçilik berýän güýçli çelek bilen enjamlaşdyrylandyr.Çelek, çeňňek ýa-da magnit ýaly göteriji goşundylaryň başga görnüşleri bilen çalşyrylyp, dürli görnüşli materiallary işlemekde köpugurlylygy üpjün edip biler.

30 tonnalyk “Grab Bucket Overhead Crane” -niň beýleki görnükli aýratynlyklary ykjam we ygtybarly dizaýn, aňsat tehniki hyzmat we ulanyjy üçin amatly dolandyryş ulgamyny öz içine alýar.Şeýle hem kran Europeanewropanyň howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär we CE şahadatnamasy bilen gelýär.

Umuman aýdanyňda, 30 tonnalyk “Grab Bucket Overhead Crane” agyr ýükleri dolandyrmak üçin ygtybarly we täsirli çözgüt bolup, köp sanly önümçilik üçin amatly.

10 tonna goşa berkitme-kran
Çelek elektrik goşa girder üstündäki kran tutuň
kran tutmak

Arza

CE şahadatnamasy bolan 30 tonna çelek üstündäki kran, dürli pudaklarda material işlemek üçin amatly kran.Köpugurlylygy we netijeliligi ony gurluşyk, polat, sement, magdançylyk we başgalar ýaly agyr ýükleriň işlemegini talap edýän pudaklara amatly edýär.

Bu kran 30 tonna çenli ýokary ýük göterijilik ukybyna eýe bolup, uly ýükleri aňsatlyk bilen dolandyrmaga ukyplydyr.Çelek aýratynlygy materiallary aňsat ýüklemäge we düşürmäge, material işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Gurluşyk pudagynda polat şöhleler, beton bloklar we üçek materiallary ýaly agyr materiallary dolandyrmak üçin kran ulanylyp bilner.Polat pudagynda polat plitalary we rulonlary herekete getirip bolýar.

Kran magdan käninden minerallary, gaýalary we magdanlary çykarmak üçin ulanylýan magdançylyk pudagynda-da peýdalydyr.Highokary ýük göterijilik ukyby we çelek tutmak aýratynlygy ony bu pudak üçin amatly saýlamaga öwürýär.

Pyrtykal gabykly çelek üstki kran
Gidrawlik apelsin gabygy çelek üstündäki kran
çelek köprüsiniň kranyny al
12.5t ýokary göteriji köpri kran
gysgyç çelek üstündäki kran
goşa girder kran satylýar
Orange Peel Grab Çelek Kran bahasy

Önüm prosesi

CE şahadatnamasy bolan 30 tonnalyk çelek üstündäki kran, ygtybarly we ýokary hilli önümi üpjün etmek üçin berk önümçilik prosesini başdan geçirýär.Bu etapda ilkinji ädim, berkligi we durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary hilli polatdan ýasalan esasy şöhle we ahyrky wagonlaryň ýasalmagydyr.Soňra esasy şöhle kebşirlenýär we tekiz ýer döretmek üçin ýalpyldadylýar.

Ondan soň, elektrik ulgamy we howpsuzlyk enjamlary bilen birlikde göteriji we tutýan çelek oturdylýar.Götermek agyr ýükleri götermek üçin niýetlenendir, çelek bolsa köp materiallary netijeli ele almaga we goýbermäge mümkinçilik berýär.Kranyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin elektrik ulgamy seresaplylyk bilen gurulýar, heläkçilikleriň öňüni almak üçin çäkli wyklýuçateller we aşa ýüklemek ýaly howpsuzlyk enjamlary goşulýar.

Önümçilik prosesi tamamlanandan soň, kran howpsuzlygyny we işleýşini üpjün etmek üçin berk synag synagyndan geçýär.Bu ýük synagyny, titremäni we elektrik synagyny öz içine alýar.Diňe ähli synaglardan we barlaglardan geçensoň, ibermek üçin kran tassyklanýar.

Umuman aýdanyňda, CE şahadatnamasy bolan 30 tonna çelek üstündäki kran, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen ýokary hilli we ygtybarly önüm.Ygtybarly gurluşygy we ösen aýratynlyklary, agyr ýükleri uzak aralyklara götermek we daşamak üçin amatly saýlawy edýär.