Trolleý goşa şöhle 30 tonna ýokary syýahat kranyny galdyryň

Trolleý goşa şöhle 30 tonna ýokary syýahat kranyny galdyryň

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Göteriş tizligi:0.8 / 5m / min, 1 / 6.3m / min, 0-4.9m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Esasy pudaklaryň köpüsinde 30 tonnalyk ýokary derejeli kranlar diňe önümçilik prosesi üçin möhüm liftler däl, gurluşyk maşynlary üçin aýrylmaz önümçilik enjamyna öwrülýär.30 tonnalyk kran, zähmet bilen ýerine ýetirip bolmaýan materiallary işlemek boýunça işleri ýerine ýetirip biler, şeýlelik bilen işçileri el zähmetinden boşadar we zähmet netijeliligini ýokarlandyrar.

30 tonnalyk kran iş şertlerine, iş şertlerine, şeýle hem göterilmeli ýükleriň görnüşine baglylykda dürli konfigurasiýa görnüşinde döredilip bilner.Agyr görnüşli kran görnüşi hökmünde, 30 tonnalyk köpri kran, adatça, goşa şöhleler bilen enjamlaşdyrylýar, sebäbi ýeke şöhle 30 tonna töweregi agramy saklap bilmeýär.Kompaniýamyz, 30 tonna köpri kranlaryndan başga-da, 20 tonna, 50 tonna, bir guşakly we goşa guşakly kranlar we ş.m. üpjün edýär.30 tonnalyk köpri kranymyz, agyr tehnika dükanlarynda, ammarlarda we ammarlarda harytlary aýlamak ýaly umumy göteriş programmalary üçin maslahat berilýär.

30 tonnalyk kran (1)
30 tonnalyk kran (2)
30 tonnalyk kran (3)

Arza

30 tonnalyk kran, adatça önümçilik prosesini we materiallaryň işleýşini gowulandyrmak üçin maşyn dükanlarynda, ammarlarda, ammarlarda, polat zawodlarynda we ş.m.A5 köplenç iş derejesinde ulanylýan ýerüsti köpri kranydyr, adatça zawodlarda we magdanlarda, ussahanalarda, ammar ýerlerinde we ş.m. ulanylýar. Headokarky kranlaryň dürli görnüşlerine we konfigurasiýalaryna garamazdan, dizaýn köpri, a truss götermek, kranyň syýahat mehanizmleri we elektrik dolandyryş ulgamy.

30 tonnalyk kran (3)
30 tonnalyk kran (4)
30 tonnalyk kran (5)
30 tonnalyk kran (6)
30 tonnalyk kran (8)
30 tonnalyk kran (9)
30 tonnalyk kran (10)

Önüm prosesi

“SEVENCRANE” topary, elektromagnit 30 tonna, partlama garşy köpri kran 30 tonna we ş.m. ýaly aýratyn talaplaryňyza görä dürli ýokary derejeli 30 tonna kran dizaýn edip biler. Customörite hyzmatlarymyz, aýratyn talaplaryňyza görä 30 tonna kran dizaýn we öndürmäge mümkinçilik berer.Umuman aýdanyňda, müşderi “SEVENCRANE Groups” göteriji enjamlary satyn almak islese, degişli 30 tonnalyk kran üçin degişli teklipleri berip bileris.

Şeýle hem, boş materiallary gaýtadan işlemek üçin “Grab Cranes”, gyzgyn eredilen metallary almak we herekete getirmek üçin “Dörediji kranlar”, magnit çekmek bilen gara metallary dolandyrmak üçin “Overhead Magnetic Cranes” we ş.m. hödürleýäris. Käbir iş meselelerinde 30 tonna uly kran gerek. materiallary we belli bir iş ýerleri üçin alyň.Kranyň käbir aýratyn funksiýalary üçin, meselem, ýokarky söndüriji kran, çalt aşak düşýän enjam bolmaly we ýokary göteriji beýik kranlar üçin has agyr materiallary dolandyrmak üçin pes tizlikleri ulanyp, ýokary tizligini ýokarlandyrmalydyr. netijeliligini ýokarlandyrmak üçin düşürilmedik materiallary ýa-da tizligi peseltmek üçin has ýokary tizligi dolandyryň.