35 tonna agyr ýük syýahat Girder Gantry kran bahasy

35 tonna agyr ýük syýahat Girder Gantry kran bahasy

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5t ~ 600t
  • Kran aralygy:12m ~ 35m
  • Boýy götermek:6m ~ 18m
  • Iş borjy:A5 ~ A7

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

35 tonna agyr ýükli goşa berkitme gantry kran, agyr materialy ýüklemek, düşürmek we herekete getirmek üçin amatly çözgütdir.Bu kran 35 tonna çenli agramy dolandyrmak üçin niýetlenendir we iş meýdançasynyň dürli ýerlerine aňsat girip bilýän ýol ulgamy boýunça syýahat etmäge ukyplydyr.

Bu kranyň aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

1. Goşa Girder dizaýny - Bu dizaýn, göteriş kuwwatyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän goşmaça güýç we durnuklylygy üpjün edýär.

2. Syýahat ulgamy - Ygtybarly syýahat ulgamy bilen gurlan bu kran, gantry ýolunyň ugrunda çalt we rahat hereket etmäge ukyply.

3. Effokary öndürijilikli motor - efficiencyokary öndürijilikli hereketlendiriji kranyň rahat we ygtybarly işlemegini üpjün edýär.

4. Howpsuzlyk aýratynlyklary - Bu kran, aşa köp ýüklemekden goramak, gyssagly durmak düwmeleri we duýduryş duýduryşy ýaly dürli howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.

35 tonna agyr ýükli goşa berkitme gantry kranyň bahasy, belli bir konfigurasiýa, özleşdirme opsiýalary we ýük daşama tölegleri ýaly birnäçe faktorlara baglylykda üýtgeýär.Şeýle-de bolsa, bu kranyň agyr ýükleriň ýeňil we netijelilik bilen işlenmegini talap edýän islendik iş üçin gaty gymmatly maýa goýumdygyny bellemelidiris.

“Cantilever-Gantry-Crane” -li tigirler
40t-goşa girder-gantry-kran
25t gantry kran

Arza

35 tonna agyr ýük syýahaty goşa girder Gantry kran agyr ýükleri netijelilik we howpsuzlyk bilen götermek we herekete getirmek üçin niýetlenendir.Ine, bu görnüşli ganly kranyň käbir goşundylary:

1. Gurluşyk meýdançalary: Gurluşyk pudagynda polat şöhleler, beton paneller we beýleki gurluşyk materiallary ýaly agyr gurluşyk materiallaryny götermek we göçürmek üçin giňden ulanylýar.

2. Önümçilik desgalary: Bu kranlaryň ýokary göterijilik ukyby olary önümçilik desgalarynda agyr enjamlary we tehnika böleklerini işlemek üçin amatly edýär.

3. ippingük daşaýyş meýdançalary: Gantry kranlary, köplenç uly konteýner gämilerini we beýleki gämileri ýüklemek we düşürmek üçin gämi abatlaýyş kärhanalarynda ulanylýar.

4. Elektrik stansiýalary: Uly turbinaly generatorlary we beýleki agyr bölekleri işlemek üçin elektrik stansiýalarynda agyr ganly kranlar ulanylýar.

5. Magdan işleri: Magdançylyk işlerinde agyr magdan enjamlaryny we materiallaryny götermek we herekete getirmek üçin gantry kranlar ulanylýar.

6. Aerokosmos senagaty: Gantry kranlary, howa giňişliginde uly uçar böleklerini we dwigatellerini ýygnamak we tehniki hyzmat etmek üçin ulanylýar.

Umuman aýdanyňda, 35 tonna agyr ýükli goşa girder Gantry kran, köp ýük götermek we hereket etmek üçin dürli pudaklarda ulanyp boljak köpugurly enjamdyr.

Custöriteleşdirilen-goşa girder-kran
Custöriteleşdirilen-Gantri-Kran
Jübüt - Beam-Portal-Gantry-Kranlar
goşa şöhleli-gantry-kran üpjün ediji
goşa kantri-kran
gantry kran guruň
ýük howlusynda gantry kran

Önüm prosesi

35 tonna agyr ýükli goşa berkitme gantry kranyň önüm prosesi dizaýn, ýasamak, gurnamak, synag we eltip bermek ýaly dürli etaplary öz içine alýar.Kran, ösen programma üpjünçilik gurallaryny ulanyp, müşderiniň talaplaryna we aýratynlyklaryna laýyklykda düzülendir.

Fabricasama prosesi ýokary hilli poladyň çig malyny saýlamakdan başlaýar, soňra kran gurluşyny emele getirmek üçin kesilýär, burawlanýar we kebşirlenýär.Gurnamak prosesi, göteriji, trolleý, dolandyryş we elektrik panelleri ýaly kran böleklerini oturtmagy öz içine alýar.

Kran ýygnanandan soň, öndürijiligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýük synaglary, funksional synaglar we howpsuzlyk synaglary ýaly dürli synaglardan geçýär.Iň soňky etap, müşderiniň ýerinde kran eltip bermegi we gurnamagy, soň bolsa operator taýýarlygy we tehniki goldawy öz içine alýar.

35 tonna agyr ýükli goşa berkitme gantry kranyň bahasy, müşderiniň aýratynlyklaryna, aýratynlyklaryna we goşmaça talaplaryna baglylykda üýtgeýär.