5 tonna köpri Eot kran ätiýaçlyk şaýlary bölekleri Kran toplumlary

5 tonna köpri Eot kran ätiýaçlyk şaýlary bölekleri Kran toplumlary

Spesifikasiýa:


  • Adingüklemek ukyby:1-320 tonna
  • esasan şulary öz içine alýar:gyrgyç göteriji trolleýk

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Göteriji trolleý, üstündäki köpri kranyň göteriji mehanizmi we ýüki gönüden-göni göterýän komponentdir.Bridgeokarky köpri kranyň göteriji trolleýsiniň iň ýokary göterijilik ukyby adatça 320 tonna ýetip biler we iş borjy adatça A4-A7.
Ahyrky şöhle esasy kran toplumlaryndan biridir.Onuň wezipesi esasy şöhläni birleşdirmekden we köpriniň kran demir ýolunda ýöremek üçin ahyrky şöhläniň iki ujuna tigirler oturdylýar.
Kran çeňňegi göteriji enjamlaryň iň köp ýaýran görnüşidir.Işleýiş ýörelgesi, agyr zatlary götermek üçin tigirli blok we beýleki komponentler arkaly elektrik göteriji ýa-da trolleýiň simli arkanlaryna asylmakdyr.Umuman aýdanyňda, onuň wezipesi diňe göterilmeli harytlaryň sap agramyny götermek bilen çäklenmän, götermek we tormozlamak bilen ýüze çykýan täsir ýüküni hem götermekdir.Headokarky kran enjamlary hökmünde çeňňegiň umumy agramy 320 tonna ýetip biler.
Kran tekeri möhüm eot kran ätiýaçlyk şaýlaryndan biridir.Esasy wezipesi ýol bilen aragatnaşyk saklamak, kran ýüküni goldamak we geçiriş işletmek.Şonuň üçin götermek işini has gowy tamamlamak üçin tigirleri barlamakda gowy iş etmeli.

kran toplumlary (1)
kran toplumlary (1)
kran toplumlary (2)

Arza

Çelek götermek pudagynda hem umumy göteriji guraldyr.Işleýiş ýörelgesi, köp sanly materiallary açmak we ýapmak arkaly almak.Köpri kran komponentleri çelek tutmak, köplenç köp ýük we agaç tutmak üçin ulanylýar.Şonuň üçin kömür känlerinde, galyndylary zyňmakda, agaç fabriklerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

kran toplumlary (3)
kran toplumlary (4)
kran toplumlary (5)
kran toplumlary (6)
kran toplumlary (7)
kran toplumlary (2)
kran toplumlary (8)

Önüm prosesi

Göteriji magnitler polat pudagynda giňden ulanylýan eot kran ätiýaçlyk şaýlarynyň bir görnüşidir.Işleýiş ýörelgesi toky açmak, elektromagnit polat ýaly magnit jisimleri berk özüne çeker, bellenen ýere göterer we toguny keser, magnit ýok bolar we demir we polat desgalary zyňylar.
Kran kabinasy goşmaça köpri kran bölekleridir.Köprü kranynyň ýük göterijiligi birneme uly bolsa, taksi köplenç köpri kranyny dolandyrmak üçin ulanylýar.