QD agyr ýük 80 tonna 100 tonna köpri kran

QD agyr ýük 80 tonna 100 tonna köpri kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3.3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Göteriş tizligi:0.8 / 5m / min, 1 / 6.3m / min, 0-4.9m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Bu 50 tonnalyk kran bir wagtyň özünde uly göwrümli agyr göteriji işleri ýerine ýetirip bilýär, bu hem ulanyp bolýar.Mundan başga-da, bu agyr kran operasiýasy diňe az işçini öz içine alýar.Agyr ýükli kran 100 tonna, 200 tonna we 300 tonna ýaly uly göterijilik kuwwatyna ýetip biler.Bir guşakly kranyň göterijilik ukyby birneme kiçi, 50 tonnadan ýokary däl.

50 tonnalyk kran has agyr ýükleri götermegi has netijeli we ygtybarly edýär.Bir guşakly kranly krandan tapawutlylykda, kompaniýamyzdan goşa guşakly kranlar 50 tonna göterijilik agramyna ýetip biler.Jübüt berkitme kran biziň üçin iň meşhur enjam we kranlar dürli ululykda dizaýn edilip bilner.

Kompaniýamyzda iň ýokary 50 tonna işleýän palta köpri kran bar we kran goşa berkitme dizaýnynda düzülip bilner.Boýuň talaplaryna esaslanyp, inersenerler we “SEVENCRANE Kranlar” önümçilik bölümi bilen tassyklanylandan soň, amerikan müşderilerine 50 tonnalyk “Standardewropa standarty” goşa berkitme kran bilen üpjün etdik.“SEVENCRANE Cranes” her önümçilik ädiminde Amerikaly müşderilere 50 tonnalyk kran önümleriniň ösüşi barada maglumat bermek we SEVENCRANE Kranlaryndan EOT kranlarynyň hili barada maglumat bermek üçin önümçilik suratlaryny iberýär.

50 tonnalyk kran (1)
50 tonnalyk kran (2)
50 tonnalyk kran (3)

Arza

Kran önümçilik, gurnama we tehniki hyzmat we ş.m. ýaly zatlary ygtybarly we netijeli ýüklemek üçin köp pudaklarda giňden ulanylýar. Biziň hödürleýän 50 tonnalyk kran, şeýle ykjam dizaýnda gurlup, olary ýasaýar. işlemek, barlamak we goldamak hakykatdanam aňsat.Gämi abatlaýyş kärhanasy, demir ýol, gämi kenary, magdançylyk we önümçilik pudaklary ýaly köp ýük götermek we herekete getirmek üçin 50 tonnalyk kran giňden ulanylýar.

50 tonnalyk kran (3)
50 tonna kran (4)
50 tonna kran (5)
50 tonnalyk kran (6)
50 tonnalyk kran (7)
50 tonnalyk kran (9)
50 tonnalyk kran (10)

Önüm prosesi

Her 50 tonnalyk kran belli bir maksada hyzmat etmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin özüňize laýyk gelýänini saýlap bilersiňiz.Işlenmeli materiallara baglylykda bu kran 50 tonna görnüşini saýlap bilersiňiz.50 tonnalyk kranlar 5 tonnadan 800 tonna çenli harytlary göterýän çeňňekler bilen enjamlaşdyrylandyr.Mysal üçin, ammarlarda we ussahanalarda çeňňek we gysgyç bilen enjamlaşdyrylan 50 tonna gantry kranlary talap edýän has kiçi göwrümli önümler bar.

“Dongqi” 50 tonna köpri kran ýokary ulanyş meýdanyna, giň işleýän radiusyna, uniwersallygyna, giň uýgunlaşmagyna, portlarda giňden ulanylýar we gowy iş meýdanyna eýe.Takmynan 50 tonna Gantry kran bahasy, Satuw üçin 50 tonna Gantry krany saýlanyňyzda, aralyk göteriji kuwwaty, beýikligi götermek, kantilweriň bardygyny ýa-da ýoklugy bilen birlikde esasy üns berilýär, şonuň üçin hödürläp bileris Iň amatly we tygşytly 50 tonna Gantri kran.Bahasy barada takyk jogap almak üçin zerur 50 tonna gantry kran, haýal etmän bize haýsy 50 tonna kantri kran görnüşini, aralyk, iş beýikligi, göteriş beýikligi, haýsy materiallary götermek isleýärsiňiz we ş.m. aýdyň. Has anyk, şonça gowy.Iki goşa guşakly 50 tonna gantry kranlar esasy bilinden, trunnion bilinden, göteriji mehanizmlerden, kran işlemegiň mehanizminden we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.