Port senagatyny ulanmak üçin 50 tonna rezin teker konteýner Gantry kran

Port senagatyny ulanmak üçin 50 tonna rezin teker konteýner Gantry kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:50t
  • Kran aralygy:5m-40m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3m-18m ýa-da özleşdirilen
  • Iş borjy:A3-A6

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

50 tonnalyk kauçuk teker konteýner Gantry kran, port pudagynda konteýnerleri dolandyrmak üçin giňden ulanylýan köpugurly we ýokary öndürijilikli kran.Bu kran konteýner terminallarynyň kyn we talap ediji gurşawynda işlemek üçin niýetlenendir we dürli ululykdaky we agramly gaplary dolandyryp biler.

50 tonna rezin teker konteýner Gantry kranyň esasy artykmaçlyklaryndan biri onuň çeýeligi we hereketliligi.Kauçuk tekerler, kranyň port meýdançasynda aýlanmagyna mümkinçilik döredýär, dürli ýollarda we ýollarda konteýnerleri dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.Bu, şeýle hem, kranyň çaltlyk bilen bir ýerden beýlekisine geçip, öndürijiligini ýokarlandyryp, iş wagty azaldýandygyny aňladýar.

Kran üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji (VFD) ulgamy ýaly ösen aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa rahat we takyk işlemegi üpjün edýär.Şeýle hem, agramy aşa köp goramak ulgamy, çaknyşyga garşy enjam we çäklendiriji wyklýuçatel ýaly birnäçe howpsuzlyk aýratynlyklary bar.

50tg kran
50t rezin teker gantry kran satylýar
Rezin teker gantry kran bahasy

Arza

50 tonna rezin teker konteýner Gantry kran portlarda, portlarda we gämi abatlaýyş kärhanalarynda ulanylýan konteýner işleýiş enjamlarynyň bir görnüşidir.Bu enjam, konteýnerleri port meýdanyndaky bir ýerden başga bir ýere geçirmek we daşamak üçin ýörite döredildi.Krandaky kauçuk tekerler, portuň töwereginde aňsat hereket etmäge we hereket etmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa konteýnerleri işlemek üçin iň amatly saýlama bolýar.

Gantry kranyň göterijilik ukyby 50 tonna, uly gaplary aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, dürli ululykdaky gaplary götermek üçin sazlap boljak ýaýradyjy bar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu çeýeligi we köp taraplylygy, bu kran 20ft, 40ft we 45ft konteýnerleri öz içine alýan dürli görnüşli gaplary işlemek üçin ajaýyp edýär.

Kran konteýnerleri götermek, herekete getirmek we saklamak üçin kran dolandyryşlaryny ulanýan ökde kran operatory tarapyndan dolandyrylýar.Operator birbada birnäçe konteýner hereket edip, konteýneriň işleýiş prosesini has çalt we täsirli edip biler.

Gysgaça aýtsak, 50 tonna rezin teker konteýner Gantry kran, ýokary kuwwaty, çeýeligi we hereketliligi sebäpli port pudagynda giňden ulanylýar.Dürli ululykdaky we agramly gaplary dolandyrmak ukyby ony islendik port ýa-da ýük daşaýan kompaniýa üçin gymmatly maýa goýýar.

50t rezin gantry kran
50t rezin teker gantry kran
Beton öndürmek üçin rtg kran
rtg kran satylýar
rtg kran üpjün ediji
rezin gantry kran satylýar
konteýner gantry kran

Önüm prosesi

50 tonna rezin teker konteýner gantry kranyny öndürmek prosesi aşakdaky ädimleri öz içine alýar:

1. Kranyň dizaýny: Kranyň talap edilýän talaplara, howpsuzlyk standartlaryna we iş şertlerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dizaýn prosesi möhümdir.

2. Gurluşy ýasamak: Önümçilik sütünler, şöhleler we trubkalar ýaly ganly kranyň polat gurluşyny öz içine alýar.

3. Kran ýygnamak: Gurnamak prosesi, hereketlendirijiler, kabeller, tormozlar we gidrawliki ulgamlar ýaly kranyň dürli böleklerine laýyklygy öz içine alýar.

4. Synag we işe girizmek: Gurluşykdan soň, kran işleýşini, howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin berk synagdan geçýär.Soňra kran amaly ulanmak üçin işe girizildi.

Umuman aýdanyňda, 50 tonnalyk rezin teker konteýner gantry kranyny öndürmek prosesi, pudagyň isleglerine laýyk gelýän ýokary hilli önüm öndürmek üçin takyklygy we tejribäni talap edýär.