Agyr wezipe pnewmatik 50 tonna rezin Tyred Gantry Kran

Agyr wezipe pnewmatik 50 tonna rezin Tyred Gantry Kran

Spesifikasiýa:


  • Göwrümi:50 tonna
  • Aralyk:5-40m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:Müşderiniň haýyşy boýunça 3-18m ýa-da esas
  • Iş borjy:A3-A6
  • Güýç çeşmesi:Dizel hereketlendirijisi ýa-da üç fazaly elektrik üpjünçiligi
  • Dolandyryş tertibi:Simsiz dolandyryş we kabin dolandyryşy

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

RTG kran konteýner rezin-teker gantry kran, açyk howada, konteýner howlularynda, portlarda, material howlularynda ýa-da ýükleri ýygnamak, ýüklemek we düşürmek üçin ussahanalarda, kabinada ýa-da uzakdan dolandyrmakda ýa-da gantry hatarynda giňden ulanylýar. düwme düwmesi.Gyzgyn satuw rezin teker konteýner gantry kran, rezin teker kran uly aralyga, köplenç demirýol howlularyna, portlara, açyk howa ammarlaryna, konteýner işleýiş stansiýalaryna we ş.m. ýüklemek we düşürmek üçin amatlydyr. kranyň, kabinanyň we elektrik dolandyryş ulgamynyň syýahat mehanizmleri.

rezin teker gantry kran (1)
rezin teker gantry kran (1)
rezin teker gantry kran (2)

Arza

Gant kranyň haýsy görnüşiniň talaplaryňyza laýyk gelýändigini anyk bilmeýän bolsaňyz, rezin tekerli oturdylan gant kranyňyzyň aýratynlyklaryny biziň kompaniýamyza inantenerimize iberip bilersiňiz.Arzaňyz üçin 50 tonnalyk gant kranyň haýsy görnüşine laýykdygyny bilmeýän bolsaňyz, onlaýn hünärmenlerimiz bilen göni habarlaşyň we götermek zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşyň.Siziň takyk talaplaryňyza laýyk gelýän 50 tonna kranlaryň dürli ölçeglerini, aýratynlyklaryny we konfigurasiýalaryny hödürläp bileris.

El bilen işlenmeli materiallara görä bu 50 tonna görnüşli kran saýlap bilersiňiz.50 tonnalyk gantry kranlary, esasan, demirýol bilen gurnalan gantry kranlary, rezin tekerli kranlar, ykjam gantry kranlary we konteýner oturdylan gantry kranlary öz içine alýan giň programmalar toplumyna laýyk gelýän dürli görnüşlerde bar.Iki goşa kran bir wagtyň özünde uly göwrümli agyr işleri ýerine ýetirip bilýär we magdan gazyp almak üçin hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, bu agyr kran işlemek üçin diňe az işçini talap edýär.

Gämi duralgasynda ulanylýan konteýner kauçuk tekerli kran, gämiňizi götermek ýa-da gaýyk götermek üçin ulanylýan ykjam gämi lifti ýa-da gurluşyk taslamalaryňyz üçin agyr ykjam gantry kran bolup biler.Mundan başga-da, rezin reňkli konteýner gantry kranlar konteýner howlularynda aýlanmakda täsirli, konteýner howlulary üçin gurluşyk çykdajylary deňeşdirilende has pes.Kauçuk reňkli kran göterijiligiň, çeýeligiň, uýgunlaşmagyň, has ýokary iş netijeliliginiň, has kiçi iş meýdanynyň artykmaçlyklaryna eýedir we ýollary goýmagyň zerurlygy ýok, esasanam keseligine skelet zawodlary üçin amatly.

rezin teker gantry kran (3)
rezin teker gantry kran (3)
rezin teker gantry kran (5)
rezin teker gantry kran (6)
rezin teker gantry kran (7)
rezin teker gantry kran (2)
rezin teker gantry kran (7)

Önüm prosesi

Düýbi Hytaýda ýerleşýän gantry kran öndürijisi hökmünde önümlerimiz Müsür, Braziliýa, Angliýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Awstraliýa, Malaýziýa, Indoneziýa, Günorta Afrika we beýlekiler ýaly 100-den gowrak ýurtda we sebitde üstünlikli gurnaldy.Selectionhli saýlama prosesinde göz öňünde tutulmaly köp talaplar bar, meselem, 50 tonna gantry kranyň spesifikasiýalary, zerur aralyk, beýiklik, tizlik, iş gurşawy, dolandyryş ulgamy we howpsuzlyk pikirleri.