Custöriteleşdirilen göteriji göteriji 50 tonna port konteýner Gantry kran

Custöriteleşdirilen göteriji göteriji 50 tonna port konteýner Gantry kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-600 tonna
  • Aralyk:12-35m
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:açyk trolleý
  • Syýahat tizligi:20m / min, 31m / min 40m / min
  • Göteriş tizligi:7.1m / min, 6.3m / min, 5.9m / min
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:ýerli güýjüňize görä
  • Trackol bilen:37-90mm
  • Dolandyryş modeli:Kabin dolandyryşy, maýatnik dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Önümçilik zawodlarynda gantry kranlar materiallary ýüklemäge we düşürmäge kömek edýär.Ereýän haç çüýleri ýa-da taýýar listleriň rulonlaryny ýüklemek bolsun, metal işlemekde agramy dolandyryp bilýän kranlar gerek.Takyk talaplaryňyza görä dürli ululykda, spesifikasiýalarda we konfigurasiýalarda 50 tonna gantry kran iberip bileris.Arzaňyz üçin 50 tonna gantry kranyň haýsy görnüşine laýykdygyny bilmeýän bolsaňyz, göni onlaýn bilen habarlaşyň we götermek zerurlyklarymyzy hünärmenlerimiz bilen maslahatlaşyň.Wagtynda talap edilýän 50 Ton Gantry Kranlaryň bahasy barada takyk jogap almak üçin, talap edilýän 50 tonna Gantry kranlaryň görnüşi, aralygy, iş beýikligi, beýikligi, haýsy materiallary götermek isleýändigiňizi aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris. we ş.m. näçe anyk bolsa, şonça gowy.

50 tonna ganly kran (1)
50 tonna ganly kran (2)
50 tonna ganly kran (3)

Arza

50 tonnalyk kran kranlary gurluşykda, duralgada, ammarda we beýleki pudaklarda ýüklemek we düşürmek amallaryny amala aşyrmak üçin, şeýle hem agyr tehnikalary gurmak üçin önümçilik pudaklarynda giňden ulanylýar.Gantry kranlaryň dürli modelleri bar.

50 tonna ganly kran (6)
50 tonna ganly kran (7)
50 tonna ganly kran (8)
50 tonna ganly kran (3)
50 tonna ganly kran (4)
50 tonna ganly kran (5)
50 tonna ganly kran (9)

Önüm prosesi

50 tonna gantry kranyndan başga-da, agyr götermek üçin ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljek 30 tonna, 40 tonna, 100 tonna gantry kran ýaly beýleki agyr görnüşli goşa şöhleli kranlary hem hödürleýäris.“SEVENCRANE” goşa berkitme gantry kranymyz bir wagtyň özünde uly göwrümli agyr göteriji işleri ýerine ýetirip bilýär we köp ýerlerde hem ulanylýar.Mundan başga-da, bu agyr kran operasiýasy diňe az işçini talap edýär.Gant kranlarymyz ýeňil we agyr götermek üçin zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin adatça 600 tonna çenli köp sanly kuwwaty göterip biler.Dürli zerurlyklaryňyza we iş talaplaryňyza baglylykda 50 tonnalyk kran dürli konfigurasiýalarda dizaýn edilip bilner, şol sanda bir guşakly we goşa guşakly görnüşler, guty we truss gurluşlary, şeýle hem A görnüşli we U görnüşli kranlar.