Awtomatiki metal rulon ammary

Awtomatiki metal rulon ammary

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5t-320t
  • Aralyk:10.5m〜35m (Uzyn aralyklar dizaýn edilip öndürilip bilner)
  • Işçi synpy:A7, A8

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Saklamak üçin kesiş çyzygyndaky ýa-da rulon gurluşykçysyndan metal rulonlary götermeli.Bu ýagdaýda awtomatiki metal rulony saklaýan kran ajaýyp çözgüt berip biler.El bilen işleýän, doly awtomatlaşdyrylan ýa-da herekete getirilen rulon göterijiler bilen SEVENCRANE kran enjamlary, rulon dolandyryş talaplaryny kanagatlandyryp biler.Işleýiş netijeliligini, rulony goramagy we kran ulgamynyň ulanylmagyny birleşdirip, rulon tutawajy, rulon bilen işlemek üçin iň doly aýratynlyklary hödürleýär.

Awtomatiki metal rulony saklaýan kran (1)
Awtomatiki metal rulony saklaýan kran (1)
Awtomatiki metal rulon saklaýjy kran (2)

Arza

Awtomatiki metal rulon saklaýan kran, 80 tonna çenli agramy bolan tabaklary, turbalary, rulonlary ýa-da rulonlary dolandyrmak üçin ýörite sapan uzalmalaryny ulanyp, gysga aýlawly wagtlary saklamak üçin giň aralykdan çalt geçmek üçin niýetlenendir.Beýan edilişi ýaly, rulonlary ýüklemek we daşamak üçin daşamak üçin awtomatiki kran ulanylýar.Bäşlikler binanyň daşyndan süýşürilýär, operatorlar gidýärler we şondan soň ähli rulonlar awtomatiki usulda dolandyrylýan kran bilen ammarda ýerleşdirilýär.

Awtomatiki metal rulony saklaýan kran (5)
Awtomatiki metal rulon saklaýjy kran (6)
Awtomatiki metal rulony saklaýan kran (7)
Awtomatiki metal rulony saklaýan kran (8)
Awtomatiki metal rulony saklaýan kran (3)
Awtomatiki metal rulon saklaýjy kran (4)
Awtomatiki metal rulony saklaýan kran (9)

Önüm prosesi

Birnäçe üýtgeýän awtoulag awtomatiki usulda ammara sürülýär, bu ýerde awtomatiki metal rulon saklaýjy kranlaryň biri her rulony ýygnaýar we bellenen ýerine goýýar.Şol nukdaýnazardan, rulonlar 45 tonna rulon işleýiş desgasynda tutuşlygyna awtomatiki ammar dolandyryş dolandyryş ulgamy arkaly kabul edilýär.Racking ulgamyna ýüklenenden soň, kompýuterler ulgamdan aýrylýança rulonlara / böleklere awtomatiki gözegçilik ederler.Haryt ugratmaga taýyn bolanda, awtomatiki usulda çykarylýar we bellenen ýere eltilýär.

Awtomatlaşdyryş tehnologiýasy bilen, SEVENCRANE üstki kran gurnama howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär, ýük hereketleriniň takyklygyny we täsirli işlemegini hödürleýär.Her pudak diýen ýaly ammar, gurnama ýa-da hereket ýaly dürli proseslerde ulanylýan agyr bölekleri dolandyrmak üçin el bilen dolandyrylýan kranlary ulanýar.Hakyky ýagdaýa görä, ammarlaryň örtükli kran we ýük daşamak / kabul ediji kran çaknyşmazlygy üçin awtomatiki metal rulon saklaýan üstki kran, çaknyşykdan gaça durmak ulgamyny hödürläp biler.

Saklamak üçin gaplar, saklanylýan wagty ygtybarly saklamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem kranyň rulon tutmazdan ulanylmagyna mümkinçilik berýär.Kran operatory henizem ýük awtoulaglaryndan ýa-da demirýollardan rulonlary aýyrmaly we saklaýan ýerine goýmaly;şu nukdaýnazardan, rulonlary saklap, dikeldip bolýar we käbir ýagdaýlarda operatoryň girişi bolmazdan awtomatiki usulda işleýiş setirine ýüklenýär.Awtomatiki metal rulony saklaýan üstki kran, rulonlary bellenen geçirijiden alyp, rulonlary ammar meýdançasynda kesgitlenen ýerde ýerleşdirmek üçin awtomatiki krana buýruklar berer.