Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran

Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:2t-16t
  • Aralyk:15m〜35m (Uzyn aralyklar dizaýn edilip öndürilip bilner)
  • Işçi synpy:A7, A8

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Awtomatlaşdyrylan ammar we awtomatiki gözleg ulgamlary, kagyz akymynyň maglumatyny has çalt işleýär, bu has gowy saklanyş dolandyryşyna we aýlanyş netijeliligine getirýär.SEVENCRANE Ammar Dolandyryş Ulgamy (WMS) we saklanylýan rulonlary açmak we gaplamak üçin niýetlenen awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran boşlugy we wagty tygşytlamaga kömek edýär.SEEVNCRANE önümçilige gönükdirilen kran, tehniki hyzmat kran, awtomatiki usulda işleýän kran, kagyz togalaýyş ulgamlary, ussahanalar kranlary, şeýle hem hyzmat- ýaly ýokary göteriş programmalarynyň ähli görnüşleri üçin göteriji we materiallary gaýtadan işleýän ulgamlary üpjün edýär. goldaw desgasy.“SEVENCRANE”, degirmeniň gury ujy we gury ujy üçin iki sany kran, üç sany tehniki kran we dört sany doly awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kranlary öz içine alýan köpri kranlaryny üpjün etmek üçin saýlandy. desgalaryň konweýerleri, beýleki saklaýyş ulgamlary, şeýle hem ýük daşamak bilen.

Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (1)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (1)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (2)

Arza

Müşderilerimiz wagtynda saklamak we eltip bermek üçin gaýtadan işleýän kranlarymyza baglydyr.Amal kranlarymyz, takyk önümçilik prosesi talaplaryna laýyk dizaýn edildi we guruldy.Programma üpjünçiligimiz, awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kranlara we olara bagly periferiýa ýükleýiş ulgamlaryna doly gözegçilik edýär.Çalt we ygtybarly, SEVENCRANE, ýörite ýükleme profillerine we agramlaryna, gurluşyk ölçeglerine we iş şertlerine laýyk gelýän awtomatiki ammarlar üçin amatly akylly kranlary hödürleýär.
Ammar dolandyryş ulgamy üçin programma üpjünçiligi we ýörite gurlan enjamlar bilen awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kranlar toplumlaýyn dolandyryş ulgamyny döredýär.Netijede, gaýtadan işleýän kran awtopilotda 24/7 işlemek bilen birleşdirilen ammar we ýygnamak amallaryny ýerine ýetirer.Harytlar has kiçi ýerde ykjam saklanmaly bolsa, harytlar iberilýänçä doly awtomatiki saklamak we gözlemek amallary bolan, ýöriteleşdirilen, ýokary aýlawly ulgam islärsiňiz.Taýýar önümleri, ýarym taýýar önümleri, çig mallary we aralyk harytlary saklamak üçin 4 zolakly beýik aýlag ammary meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek ýerine ýetirildi.

Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (6)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (7)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (8)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (3)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (4)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (5)
Awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran (6)

Önüm prosesi

Işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmak, awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kranlar we ýükleri çalt we täsirli almak.Infrastrukturany tygşytlamak we kranyň täsirli iş ýerlerini ýokarlandyrmak iki goşmaça artykmaçlykdyr.Kagyz rulony bilen işleýän kranlaryň işi üç ýol bolup biler;el bilen, ýarym awtomatiki, awtomatiki.Designedörite işlenip düzülen awtomatiki kagyz rulony saklaýan akylly kran, ammardan / kagyz kagyz rulonyny 24 sagat awtomatiki eltip berýär.