Iň köp satylýan 10 tonna çelek üstündäki kran

Iň köp satylýan 10 tonna çelek üstündäki kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:10t
  • Kran aralygy:4.5m-31.5m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da özleşdirilen
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Iň köp satylan 10 tonna çelek üstündäki kran, agyr materiallary götermegi we daşamagy talap edýän pudaklarda iň meşhur seçimdir.Çelek bilen ýasalan bu kran, gum, çagyl, kömür we beýleki boş zatlary öz içine alýan köp materiallary aňsatlyk bilen göterip we herekete getirip biler.Gurluşyk meýdançalary, magdanlar, portlar we materiallaryň çalt we netijeli işlenmegini talap edýän zawodlar üçin amatlydyr.

Kran, 10 tonna çenli dikligine götermäge mümkinçilik berýän ygtybarly göteriji ulgam bilen enjamlaşdyrylandyr.Onuň tutýan çelegi materialyň ululygyna we agramyna görä sazlanyp, takyk işlemäge we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Overokarky kran, aşa ýükden goramak, çaknyşma garşy ulgam we heläkçilikleriň öňüni almak üçin gyssagly durmak düwmeleri ýaly çylşyrymly howpsuzlyk çäreleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

Täsirli göterijilik ukybyna goşmaça, 10 tonnalyk çelek üstündäki kran hem tygşytly we saklamak aňsat.Agyr ulanylyşyna we ýowuz şertlere çydap bilýän ýokary hilli materiallar bilen gurlupdyr.Ajaýyp öndürijilik we çydamlylyk bilen kompaniýamyzyň iň köp satylan önümine öwrüldi.

Çelek elektrik goşa girder üstündäki kran tutuň
10 tonna goşa berkitme-kran
goşa berkitme çelek krany

Arza

1. Magdan we gazuw-agtaryş işleri: Çelek krany kömür, çagyl we magdan ýaly köp mukdarda materialy bir ýerden başga ýere geçirip biler.

2. Galyndylary dolandyrmak: Bu kran poligonlary, gaýtadan işleýän zawodlary we geçiriş stansiýalaryny öz içine alýan galyndylary dolandyryş desgalarynda galyndylary gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.

3. Gurluşyk: Çelek kran polat şöhleler we beton bloklar ýaly agyr gurluşyk materiallaryny iş ýeriniň daşyna geçirmek üçin ulanylýar.

4. Portlar we portlar: Bu kran portlardan ýükleri ýüklemek we gämilerden düşürmek üçin giňden ulanylýar.

5. Oba hojalygy: Çelek kran däne we dökün ýaly oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemäge we daşamaga kömek edip biler.

6. Elektrik stansiýalary: Kran elektrik stansiýalarynda elektrik generatorlaryny iýmitlendirmek üçin kömür we biomassa ýaly ýangyjy dolandyrmak üçin ulanylýar.

7. Polat degirmenleri: Kran çig mal we taýýar önümleri işlemek arkaly polat degirmenlerinde möhüm rol oýnaýar.

8. Ulag: Kran ýük awtoulaglaryny we beýleki ulag ulaglaryny ýükläp we düşürip biler.

Pyrtykal gabykly çelek üstki kran
Gidrawlik apelsin gabygy çelek üstündäki kran
çelek köprüsiniň kranyny al
galyndy kran
gidrawlik gysgyç köpri kran
12.5t ýokary göteriji köpri kran
13t zibil köprüsi kran

Önüm prosesi

Qualityokary hilli we iň köp satylan 10 tonna çelek üstündäki kran döretmek üçin önüm prosesi birnäçe tapgyry öz içine alýar.

Ilki bilen, müşderiniň talaplaryna we aýratynlyklaryna esaslanyp meýilnama düzeris.Dizaýnyň modully, ygtybarly we işlemek aňsatdygyna göz ýetirýäris.

Indiki kran önümçiliginiň iň möhüm tapgyry: önümçilik.Fabricasama etaby, krany emele getirýän dürli bölekleri kesmegi, kebşirlemegi we gaýtadan işlemegi öz içine alýar.Ulanylýan materiallar, adatça, kranyň berkligini, howpsuzlygyny we uzak ömrüni üpjün etmek üçin ýokary hilli polatdyr.

Soňra kran ýygnalyp, dürli göterijilik ukyby, tizlik we öndürijilik ýaly dürli parametrler üçin synag edilýär.Dolandyryşlaryň we howpsuzlyk aýratynlyklarynyň hem dogry işleýändigine göz ýetirilýär.

Üstünlikli synagdan soň, kran gaplanýar we müşderiniň ýerleşýän ýerine iberilýär.Müşderä käbir zerur resminamalary we gurnama görkezmelerini bereris.Operatorlary taýýarlamak we üznüksiz goldaw we tehniki hyzmat etmek üçin hünärmen in engineeringener toparyny ibereris.