Kenar elektrik sütün sütüni 5 tonna 8 tonna gaýyk Jib kran

Kenar elektrik sütün sütüni 5 tonna 8 tonna gaýyk Jib kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3-20 tonna
  • Goluň uzynlygy:3-12 m
  • Boýy götermek:4-15m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A5
  • Güýç çeşmesi:220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Iki motorly gaýygy öz içine alýan üpjünçilik gaýyklary (uzyn keseligine ýa-da el götermek mehanizmleri) üçin JIB kran.Gämi jib kranlary has gysga uzynlyklara, ýygy-ýygydan ulanylmaga we agyr göteriş amallaryna laýyk gelýär.Jib kran göteriji ýükleri we beýleki agyr tehnikalary herekete getirmek üçin niýetlenen enjamdyr.

gaýyk (1)
gaýyk (2)
gaýyk (3)

Arza

Bu maşynlar sazlanylyşy sebäpli içerki programmalar üçin köplenç ulanylýar.Jib boom, kran ýaly enjamlaryň käbir görnüşlerinde gol üçin ulanylýan at.Kesgitli sütünli kranlar ýahtalary, sütünlerini derýanyň kenaryna götermek üçin ulanylýar.

Gämi liftleri, köplenç gämi duralgasy, gämi duralgasy diýlip hem atlandyrylýar, köplenç gaýyklarda, balyk duralgalarynda gämileri we gämileri suwdan gury ýere geçirmek üçin ulanylýar, öz gezeginde gaýyk gurmak üçin gaýyklarda hem ulanylýar.Göçme gämi kranlary abatlaýyş we abatlamak üçin gämi abatlaýyş kärhanasyndaky gaýyk gämilerini götermek we herekete getirmek üçin hem ulanylyp bilner.Adaty däl göteriji enjam hökmünde gaýyk göteriji kran, aýratyn talaplaryňyza görä dizaýn edilip we ýasalyp bilner.

gaýyk (3)
gaýyk (4)
SONY DSC
gaýyk (6)
gaýyk (7)
gaýyk (8)
gaýyk (9)

Önüm prosesi

Gämi göteriji enjamlaryň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende, gaýyk göteriji kran göçme gämi göteriji görnüş bolup, ony zerur ýeriňize ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär we amaly has amatly we çeýe edýär.Gämi kran göterijisi, kran tekerli ykjam kran görnüşidir, SEVENCRANE tarapyndan öndürilen portal görnüşli kran görnüşidir.

Gämi gatnawynyň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin size dürli mümkinçilikli gaýyk syýahat liftleri bilen üpjün edip bileris.“SEVENCRANE” -niň gaýyk göteriji önümçilik bölümi bar, haýsy görnüşini talap etseňiz, kompaniýa ony siziň üçin gurup biler.Gerekli kuwwatly kranlar, zawod olary özüňiz üçin ýasap biler.

Gämi abatlanylýan kärhana üçin göteriji enjamlar ýa-da göterijiler we kranlar üçin doly hyzmatymyz barada has giňişleýin maglumat üçin SEVENCRANE bilen habarlaşyň.20 ýyldan gowrak götermek we kran söwdasy bilen, talap edilýän gaýyk we ýahta klubynyň zerurlyklary üçin dogry göteriji we kran enjamlaryny almaga kömek edip bileris.