Filippinleriň müşderisi üçin 16 tonna ýeke girder kran

Filippinleriň müşderisi üçin 16 tonna ýeke girder kran


Iş wagty: Awgust-22-2022

Filippinlerdäki “SEVENCRANE” müşderisiniň biri 2019-njy ýylda ýekeje kranly kran barada derňew iberdi. Olar Manila şäherindäki hünärmen gaýyk zawody.
Müşderi bilen ussahanasyndaky programma barada çuňňur aragatnaşykdan soň.“SEVENCRANE” müşderi üçin ajaýyp dizaýn oýlap tapdyk - goşa ýokary göteriji ýeke kranly kran.

ýagdaý

ýagdaý

Müşderiniň pikirine görä, göteriş kuwwaty 32 tonna çenli bolany üçin, bu iş goşa berkitme kran bolmaly.Bu aralykda, göterilmeli zat gaty uly ululykda - gaýyk korpusy (15 m).32 tonna goşa berkitme kran boýunça ýaýradyjy ulanmagyň ýerine, SEVENCRANE goşa göteriji bilen iki sany ýeke sany berkitme kran teklip etdik.Her göterijiniň kuwwaty 8 tonna, şeýlelik bilen 32 tonna kuwwat gazandyk we müşderi üçin çykdajylary tygşytladyk.
Mundan başga-da, bu dizaýn gaýyk korpusy üçin götermek işini has durnukly we aňsatlaşdyryp biler.Singleeke guşakly kranda 4 göteriji sinhron hereket edip biler (ýokary, aşak, çep, saga).2 sany berkitme kran iş wagtynda sazlamak üçin sinhron hereket edip biler.

Singleeke guşakly kran müşderini has aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.Müşderi saýtda ähli zatlary alandan soň, ähli ýagdaýy gowy we dogry mukdarda bir kran barlygyny barlamak üçin wideo jaň etdik.
Soňra müşderi şol kranlary gurmak üçin öz inerenerini düzdi.Şol elektrik simleriniň hemmesi, bir kranly kran zawodyndan çykmazdan ozal amala aşyrylýar.Connectionhli baglanyşyk boltlar arkaly amala aşyrylýar.

ýagdaý

ýagdaý

Singleeke-täk kranly kranlar üçin gurnamagy we gurmagy tamamlamak üçin müşderä bary-ýogy 1 hepde gerek boldy.Bu dizaýn müşderä gaty rahat çözgüt berýär we olar biziň professional hyzmatymyzdan hoşal.
Soňky 2 ýylyň dowamynda ýekeje berkitme kran gowy işleýär we hiç haçan problema görmedi.Müşderi önümimizden kanagatlanýar we bu üstünlikli tejribä esaslanyp ýene-de hyzmatdaşlyk etjekdigimize ynanýarys.

ýagdaý


  • Öňki:
  • Indiki: