3 Taýland müşderisi üçin goşa girderli kranlary düzýär

3 Taýland müşderisi üçin goşa girderli kranlary düzýär


Iş wagty: Awgust-22-2022

2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Taýlandly müşderi SEVENCRANE gözleg iberdi, goşa berkitme kran barada sorady.SEVENCRANE, sahypanyň ýagdaýy we hakyky ulanylyşy barada düýpli aragatnaşyga esaslanyp, bahany hödürlemedi.
SEVENCRANE müşderä goşa berkitme kran bilen doly teklip hödürledik.Zerur faktorlary göz öňünde tutup, müşderi täze zawod kran üpjün edijisi üçin SEVENCRANE saýlaýar.

Iki goşa berkitme kran taýýarlamak üçin bir aý gerek boldy.Önümçilik gutarandan soň enjamlar müşderä iberiler.Şeýlelik bilen, “SEVENCRANE” müşderi gelende zyýanyň ýokdugyny anyklamak üçin ýerüsti kran üçin ýörite paket etdik.
Portükleri porta ugratmazdan ozal portumyzda logistik netijeliligi peseldýän COVID pandemiýasy bolup geçdi.Clientöne müşderiniň meýilnamasyny gijikdirmezlik üçin ýükleri wagtynda porta çykarmagyň köp usullaryny synap gördük.Munuň gaty möhümdigini görýäris.

ýagdaý

ýagdaý

Cliük müşderi elinden gelensoň, görkezmämiz boýunça gurnamaga başlaýarlar.2 hepdäniň içinde bu gurnama işleriniň hemmesini 3 setli kran işi üçin özbaşdak tamamladylar.Bu döwürde, müşderiniň görkezmämize mätäç bolan käbir aýratyn nokatlary bar.
Wideo jaňy ýa-da başga usullar bilen, üç sany goşa kranly kranlary gurmak üçin tehniki goldaw berdik.Wagtynda berýän goldawymyzdan gaty begenýärler.Ahyrynda, üç sany kran işe girizilmegi we synagdan geçirilmegi hemmesi oňat tassyklandy.Wagt tertibi üçin gijä galmaň.

Şeýle-de bolsa, gurnandan soň maýatnik tutawajynda azajyk mesele bar.Müşderi goşa berkitme kranlary ulanmaga howlukýar.Şeýlelik bilen Fedex tarapyndan täze maýatnik derrew iberdik.Müşderi ony gysga wagtda alar.
Müşderi bu meseläni aýdanyndan soň bölekleri böleklere almak üçin 3 gün gerek boldy.Müşderiniň önümçilik wagtynyň tertibine doly laýyk gelýär.
Indi müşderi şol 3 toplumyň goşa kranly kranyň öndürijiliginden gaty kanagatlanýar we SEVENCRANE bilen ýene-de hyzmatdaşlyk etmek isleýär ..

ýagdaý

ýagdaý


  • Öňki:
  • Indiki: