BZ 360 derejesi 4 tonna aýlanýan sütün Jib kran

BZ 360 derejesi 4 tonna aýlanýan sütün Jib kran

Spesifikasiýa:


Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

“Jib Crane” sütüni binanyň sütünlerine ýa-da poluň üstünde goýlan garaşsyz sütün bilen dikligine berkidilýär.Iň köpugurly we köplenç ulanylýan jib kranlaryň biri, diwarlara ýa-da pollara oturdylan jibleriň ähli mümkinçiliklerini üpjün edýän, ýöne sebite ýa-da howa şertlerine garamazdan islendik ýere göçürilmegiň köpugurlylygy bolan ýük awtoulaglaryna oturdylan jib kranlarydyr.Bu gurnama stili, ýokarda we aşagynda uly arassalygy üpjün edýär, diwara gurlan we potolokly jib kranlary ýokarky kranlaryň ýoluna geçmek üçin hereket edip biler.

Sütün (1)
Sütün (1)
Sütün (2)

Arza

Sütün “Jib Crane” ulgamlary ýeke aýlaglarda, gurluş taýdan laýyk diwarlarda ýa-da gurlan goldaw sütünlerinde ýa-da bar bolan gantry kranlara ýa-da monorillere goşmaça hökmünde ulanylyp bilner.Diwara gurlan we potolokly jib kranlar hiç hili pol ýa-da binýatlyk ýer talap etmeýär, munuň ýerine binanyň bar bolan berkitmelerine dakyň.Esassyz jib kranlar bahada-da, dizaýnda-da iň tygşytly bolsa-da, diwara gurlan ýa-da sütüne dakylýan jib kranlary ulanmagyň esasy kemçiligi, dizaýnlaryň doly 360 dereje merkezini üpjün etmeýändigi.
Adaty ýeke-täk jibler bilen deňeşdirilende, artikulýasiýa jiblerinde burçlara we sütünlere ýük götermäge, şeýle hem enjamlaryň we konteýnerleriň aşagyna ýa-da üsti bilen ýetmäge mümkinçilik berýän iki sany siňdiriji gol bar.Pes oturdylan jib goly, çäklendirilen beýiklikden peýdalanmak üçin gysga sütünler bilen birleşip biler.

Sütün (1)
Sütün (3)
Sütün (4)
Sütün (5)
Sütün (6)
Sütün (7)
Sütün (8)

Önüm prosesi

Şaýda oturdylan jib kranlar pollarda ýer tygşytlaýar, şeýle hem özboluşly göteriji güýçleri hödürleýär we olar adaty, bir gezeklik, pyçak görnüşli pyçak görnüşli ýa-da aýdyň görnüşli bolup biler.“Ergonomic Partners” diwarlary desgalara pol ýa-da pol zerurlygy bolmazdan ýerleri ýapmak üçin jib kranlary oturdyldy.
“Jib Crane” sütüniniň göterijilik ukyby 0,5 ~ 16t, göteriş beýikligi 1m ~ 10m, goluň uzynlygy 1m ~ 10m. Iş synpy A3.Naprýatageeniýäni 110v-den 440v-a çenli alyp bolýar.