Elektrik göteriji 3 tonna 5 tonna sütün satylýar

Elektrik göteriji 3 tonna 5 tonna sütün satylýar

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:0,5-16 tonna
  • Goluň uzynlygy:1-10 metr
  • Boýy götermek:1-10m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A3
  • Güýç çeşmesi:110v / 220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Sütüne oturdylan jib kran, göteriş ulgamy diwara ýa-da pola berkidilen gorizontal jib ýa-da jib bilen kran görnüşidir.Sütün jib kranlary, iş öýjüklerinde materiallaryň lokal işlenmegini üpjün etmek, uly kran ulgamyny birleşdirmek, materiallary bir öýjükden beýlekisine geçirmek we ýükleri arkaýyn götermek üçin ýarym tegeleklerde ýa-da goldaw gurluşlarynyň töwereginde doly tegeleklerde materiallary göterip we daşap biler. bir setir.nominal kuwwatyna çenli.
Gurluşyk diwarynyň ýa-da sütüniniň gurluş güýjüni barlamak we ulanylýan berkidiji enjamlary kesgitlemek üçin, üpjün ediji bilen işleşersiňiz.Umumy maksat size düşnükli bolanda, krany nädip gurmalydygyny kesgitläp bilersiňiz.Muny bilenden soň, haýsy önümleriň islegleriňize laýykdygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin kran öndüriji ýa-da kran satyjysy bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sütün (1)
Sütün (2)
Sütün (3)

Arza

Sütün kran kiçi we orta göwrümli materiallary herekete getirmek üçin garaşsyz enjamdyr.Aşaky tabak binanyň goldawy bolmazdan pola oturdyldy.“SEVENCRANE” sütünine oturdylan jib kranlary köplenç pes kuwwatlyk derejesinde götermek meselelerini goldamak üçin ulanylýar.Sütüne oturdylan jib kranlar önümçilik wagtynda ýeňil we orta bölekleri göterýär we esasy gurluşyk kranlary aýratyn önümçilik meýdançalaryny talap edýär.SEVENCRANE sütün jib kranlary iş öýjüginde lokallaşdyrylan material işlemegi üpjün etmek üçin materiallary ýarym tegelekde ýa-da goldaw strukturasynyň töwereginde doly tegelekde göterip we daşap biler.

Sütün (5)
Sütün (6)
Sütün (7)
Sütün (8)
Sütün (3)
Sütün (4)
Sütün (9)

Önüm prosesi

Hereket ulgamynyň labyr boltlary we kranyň aýratynlyklaryna baglylykda maslahat berilýän binýat ýa-da bar pol.Köplenç ýönekeý çeňňek diýlip atlandyrylýan şeýle kranlar ammar jaýlarynyň ýokarky gatyna harytlaryň ähli gatlara göterilmegi üçin oturdyldy.
“SEVENCRANE” göterijilik ukyby, kran beýikligi we ýük göterijiligi, naprýa .eniýe we ş.m. ýöriteleşdirilen dizaýn kranlaryny hödürleýär.“SEVENCRANE”, dünýädäki müşderilere kran özleşdirmek hyzmatlaryny berýän hytaý kran öndürijisidir.