Senagat 60 tonna 80 tonna gurluşyk rezin ganry kran

Senagat 60 tonna 80 tonna gurluşyk rezin ganry kran

Spesifikasiýa:


  • Göwrümi:10-500 tonna
  • Aralyk:5-40m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:Müşderiniň haýyşy boýunça 3-18m ýa-da esas
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:Dizel hereketlendirijisi ýa-da üç fazaly elektrik üpjünçiligi
  • Dolandyryş tertibi:Simsiz dolandyryş we kabin dolandyryşy

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Gurluşyk rezin gantry kranyň metal gurluşy RTG kranyň esasy metal gurluşy esasy çarçuwadan, aýaklardan we aşaky çarçuwadan durýar we her bölegi kebşirlemek ýa-da bolt birikmeleri bilen baglanyşykly.Kran esasan ýygnanan esasy şöhlelerden, gysgyçlardan, göteriş mehanizmlerinden, kranyň syýahat mehanizmlerinden we ş.m.Embygnalan esasy şöhle sapan we ýokary güýçli bolt bilen birikdirilip, aňsatlyk bilen ýygnalýar we daşalýar.Iň agyr ýükleri uly netijelilik bilen götermek üçin kran güýçli we harytlary her tarapa göterip bolýar.Öňdäki şöhleleriň deňleşdiriş takyklygyny ýokarlandyrmak we kran gurluşlaryna täsirini azaltmak üçin göteriji mehanizmleriň we kran işleýiş mehanizmleriniň işleýiş tizligi haýal.

rezin gantry kran (1)
rezin gantry kran (2)
rezin gantry kran (3)

Arza

Bu gurluşyk rezin gantry kran, köpri gurmak üçin ulanylýar, esasan şöhle ýasamak platformasyndan şöhle geçiriji platformasyna şöhle şöhlelerini götermek we geçirmek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, bu kran beton baklary götermek we guýma funksiýalary üçin ulanylyp bilner.

Kauçukdan ýadaw gantry kranlar, liftler üçin ýollaryň ýok ýerinde gämi abatlaýyş kärhanalarynda we portlarda bolşy ýaly köp gezek ulanylyp bilner.Iki goşa berkitme kran has ýokary netijelilige eýedir we kompaniýanyňyzyň isleglerine laýyk gelýän gaty agyr ýük göterip biler.Portuňyzda ulanylýan konteýner rezin-teker gantry kran, gämiňizi götermek ýa-da gaýyk götermek işinde ulanylýan ykjam gämi lifti ýa-da in engineeringenerçilik taslamalaryňyz üçin agyr öýjükli kran bolup biler.

rezin gantry kran (6)
rezin gantry kran (7)
rezin gantry kran (8)
rezin gantry kran (9)
rezin gantry kran (4)
rezin gantry kran (5)
rezin gantry kran (11)

Önüm prosesi

Kauçuk reňkli konteýner gantry kranlary ulanyp, konteýnerleri we agyr ýükleri götermek portlaryň işinde ýerine ýetirilýän esasy meseleleriň biridir.Rezin reňkli ganly kran (RTG kran) (şeýle hem teker tirkeg) konteýner gonmak ýa-da ýerleşdirmek üçin intermodal amallarda ulanylýan ykjam gantry kran.Rezin reňkli ganly kranlar beton şöhleleri götermek we herekete getirmek, uly önümçilik komponentlerini ýygnamak we turbageçirijileri ýerleşdirmek üçin dürli gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar.

Kauçuk ýadaw demir ýol kranlary, adaty demir ýol usullaryndan daşlaşmakdyr.Demir ýollary ýokarlandyrmak we demir ýollar tarapyndan goýuljak tunellere ýollary aşaklatmak üçin 2 kran ulanýan has ösen tehnologiýa.Bu RTG kran toplumy taýýarlanan işçiler we hünärmenler tarapyndan taslanyldy we öndürildi.