Senagat elektrik porty 20Ft 40Ft konteýner ýaýradyjy

Senagat elektrik porty 20Ft 40Ft konteýner ýaýradyjy

Spesifikasiýa:


  • Mümkinçilik:Adaty ölçegli gap
  • Material:Qualityokary hilli uglerod polat we garyndy polat we adaty zerur material
  • Kuwwaty:El bilen ýa-da gidrawliki

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Konteýner ýaýradyjy, gaplary ýüklemek we düşürmek üçin ýörite ýaýradyjydyr.Konteýneriň ýokarky burç armaturlaryna ahyrky şöhläniň dört burçundaky öwrümli gulplar arkaly birikdirilýär we konteýnerleri ýüklemek we düşürmek amallaryny amala aşyrmak üçin sürüji tarapyndan gözegçilik edilýär.
Konteýner göterilende dört sany ýokarlandyryş nokady bar.Spreadaýradyjy konteýni dört göteriji nokatdan birleşdirýär.Paýlaýjynyň üstündäki simli armatura ulgamynyň üsti bilen, konteýner götermek üçin ýükleýiş we düşüriş maşynynyň göteriji mehanizminiň göteriji deprekine ýaralanýar.

Konteýner ýaýradyjy (1) (1)
Konteýner ýaýradyjy (1)
Konteýner ýaýradyjy (1)

Arza

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen konteýner ýaýradyjynyň gurluşy ýerlikli düzülendir we köp derejede ulanmak zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek köp sanly görnüşi bar. Konteýnerleri götermek üçin zynjyrlary, simleri we çeňňekleri ulanýan ýönekeý konteýner ýaýradyjylar galplyk diýilýär.
Onuň gurluşy esasan ýaýradyjy çarçuwadan we el bilen öwrümli gulp mehanizminden durýar.Bularyň hemmesi ýeke göteriji nokat ýaýradyjydyr. Teleskopik konteýner ýaýradyjy, teleskopiki zynjyry ýa-da nebit silindrini gidrawliki geçiriji arkaly sürýär, şonuň üçin ýaýradyjynyň awtomatiki usulda giňelmegi we ýaýramagynyň uzynlygyny üýtgetmek üçin şertnama baglaşyp, ýüklenmegine we düşürilmegine uýgunlaşar. dürli spesifikasiýa gaplary.

Konteýner ýaýradyjy (2)
Konteýner ýaýradyjy (2)
Konteýner ýaýradyjy (3) (1)
Konteýner ýaýradyjy (4)
Konteýner ýaýradyjy (1)
Konteýner ýaýradyjy (2) (1)
Konteýner ýaýradyjy (3)

Önüm prosesi

Teleskopiki ýaýradyjy agyr bolsa-da, uzynlygy sazlamak aňsat, işleýşi çeýe, köp taraply we önümçilik netijeliligi ýokary. Uzyn konteýner ýaýradyjy uçaryň aýlanyş hereketini amala aşyryp biler.Aýlanýan ýaýradyjy, ýokarky böleginde aýlanýan enjamdan we tekizleýiş ulgamyndan we aşaky böleginde teleskopik ýaýradyjydan durýar.Aýlanýan ýaýradyjylar, esasan, kran kranlary, demir ýol kranlary we köp maksatly kantlar üçin ulanylýar.
Konteýner ýaýradyjylar, esasan, konteýner konteýner kranlary (konteýner ýüklemek we düşürmek köprüleri), konteýner pyýada göterijiler, konteýner gant kranlary we ş.m. ýaly ýörite konteýner işleýän enjamlar bilen bilelikde ulanylýar, ýaýradyjy bilen konteýner burç bölekleriniň arasyndaky baglanyşyk elektrik bolup biler, elektro-gidrawlik ýa-da gollanma.Işleýiş usuly