“Gantry” kran üçin “Operator Eot Crane” kran kabinasy

“Gantry” kran üçin “Operator Eot Crane” kran kabinasy

Spesifikasiýa:


  • Ölçegi:Custöriteleşdirilen
  • Duýduryş:Müşderi talap edilýär
  • Aýna:Güýçlendirildi
  • Kondisioner:Müşderi talap edilýär
  • Reňk:Müşderi talap edilýär
  • Material:Polat
  • Başlyk:Müşderi talap edilýär

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kran kabinasy sürüjiniň dürli göteriş işlerinde howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin möhüm bölek bolup, köpri kranlary, ganly kranlar, metallurgiýa kranlary we diň kranlary ýaly dürli göteriji enjamlarda giňden ulanylýar.
Kran kabinasynyň iş gurşawynyň temperaturasy -20 ~ 40 is.Ulanyş ssenarisine görä, kran taksi doly ýa-da ýarym ýapyk bolup biler.Kran kabinasy şemalladylmaly, ýyly we ýagyşdan goraýan bolmaly.
Daşky gurşawyň temperaturasyna baglylykda, kran kabinasy sürüjiniň kabinasyndaky temperaturanyň hemişe adam bedeni üçin amatly temperaturada bolmagyny üpjün etmek üçin ýyladyş enjamlaryny ýa-da sowadyjy enjamlary gurup biler.
Doly ýapyk taksi doly ýapyk sendwiç gurluşyny kabul edýär, daşky diwar galyňlygy 3 mm-den az bolmadyk sowuk togalanan inçe polatdan, orta gatlak ýylylygy izolýasiýa gatlagy we içi izolýasiýa geçirmeýän materiallar bilen örtülendir .

Kran kabinasy (1)
Kran kabinasy (2)
Kran kabinasy (3)

Arza

Sürüjiniň oturgyjy beýiklikde sazlanyp, dürli beden görnüşlerini ulanmak üçin amatly we umumy bezeg reňkleri düzülip bilner.Oturgyjyň iki gapdalyndaky konsollarda ýerleşdirilen kran kabinasynda baş gözegçi bar.Bir tutawajy götermäge, beýlekisi bolsa trolleýiň işleýşine we arabanyň işleýiş mehanizmine gözegçilik edýär.Dolandyryjynyň işi amatly we çeýe bolup, ähli hereketler Tizlenme we tizlenme gönüden-göni sürüji tarapyndan dolandyrylýar.

Kran kabinasy (5)
Kran kabinasy (6)
Kran kabinasy (7)
Kran kabinasy (8)
Kran kabinasy (3)
Kran kabinasy (4)
Kran kabinasy (9)

Önüm prosesi

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen kran kabinasy ergonomika ýörelgesine laýyk gelýär we tutuşlygyna berk, owadan we howpsuz.Has gowy daşky dizaýny we has görnükli kapsulanyň kabinasynyň iň soňky wersiýasy.Operatoryň gözýetiminiň giňdigini üpjün etmek üçin dürli kranlara oturdylyp bilner.
Sürüjiniň kabinasynda üç poslamaýan polatdan gorag diwarlary bar we aşaky penjire gorag tor çarçuwasy bilen üpjün edilýär.Daşarky päsgelçilikler bolmadyk ýagdaýynda sürüji göteriji çeňňegiň we göteriji zadyň hereketini hemişe synlap biler we daş-töweregindäki ýagdaýy aňsatlyk bilen synlap biler.