Beton plita polat plastinany ýokaryk köpri kran gysgyç

Beton plita polat plastinany ýokaryk köpri kran gysgyç

Spesifikasiýa:


  • Mümkinçilik:Plastinka ýa-da polat bilet
  • Material:Qualityokary hilli uglerod polat we garyndy polat we adaty zerur material
  • Kuwwaty:Agyrlyk ýa-da gidrawlik

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kran gysgyç, gysmak, berkitmek ýa-da götermek üçin ulanylýan gysgyç.Esasan köpri kranlary ýa-da ganly kranlar bilen bilelikde ulanylýar we metallurgiýa, transport, demir ýol, port we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.
Kran gysgyjy esasan ýedi bölekden durýar: asylan şöhle, birleşdiriji plastinka, açmak we ýapmak mehanizmi, sinhronizator, gysgyç gol, direg plastinka we gysgyç dişleri.Gysgyçlary goşmaça güýç ulanylýandygyna ýa-da ýokdugyna görä tok açmaýan we ýapýan gysgyçlara we tok açmak we ýapmak gysgyçlaryna bölmek mümkin.

kran gysgyç (1)
kran gysgyç (1)
kran gysgyç (2)

Arza

Kran gysgyjy, açylýan we ýapylýan hereketlendiriji bilen işleýär, ýerüsti işçileriň bu iş bilen hyzmatdaşlygy zerur bolmazdan awtomatiki işläp bilýär.Işiň netijeliligi birneme ýokary we gysgyç ýagdaýyny kesgitlemek üçin dürli datçikler hem goşulyp bilner.
SEVENCRANE kran gysgyçlary howpsuzlyk düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilýär we öndürilýär we önümleriň köpüsiniň senarisiniň talaplaryna laýyk gelýän önümçilik hil şahadatnamasy bar.
Kran gysgyç materialy 20 sany ýokary hilli uglerod polatdan ýa-da DG20Mn we DG34CrMo ýaly ýörite materiallardan ýasalýar.Newhli täze gysgyçlar ýük synagyna sezewar edilýär we gysgyçlaryň ýarylmagy ýa-da deformasiýasy, poslamagy we könelmegi barlanýar we ähli synaglardan geçýänçä zawoddan çykmaga rugsat berilmeýär.
Barlagdan geçýän kran gysgyçlary, ýokary göteriji agramy, zawodyň ady, gözleg belgisi, önümçilik belgisi we ş.m. ýaly zawodyň hünär derejesine eýe bolar.

kran gysgyç (2)
kran gysgyç (3)
kran gysgyç (4)
kran gysgyç (5)
kran gysgyç (6)
kran gysgyç (2)
kran gysgyç (3)

Önüm prosesi

Kuwwatsyz açylýan we ýapylýan gysgyç gurluşy birneme ýönekeý, agramy birneme ýeňil we bahasy pes;elektrik enjamy ýoklygy sebäpli, goşmaça elektrik üpjünçiligi ulgamy talap edilmeýär, şonuň üçin ýokary temperatura plitalaryny gysyp biler.
Emma, ​​elektrik ulgamy ýoklugy sebäpli, awtomatiki işläp bilmeýär.Bu iş bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ýerüsti işçiler gerek we işiň netijeliligi pes.Gysgyç açmak we plitanyň galyňlygy üçin görkeziji enjam ýok. Elektrik gysgyjynyň açylýan we ýapylýan motory trolleýdäki kabel rulony bilen işleýär.
Kabel rulony, gysgyç enjamynyň göterilmegi we düşürilmegi bilen kabeliň doly sinhronlanmagyny üpjün edýän sagat işleýän pru springina bilen hereket edýär.