Howpsuzlyk 5 tonna 10 tonna ýerüsti köpri Gantry kran göteriji çeňňek

Howpsuzlyk 5 tonna 10 tonna ýerüsti köpri Gantry kran göteriji çeňňek

Spesifikasiýa:


  • Mümkinçilik:500 tonna çenli
  • Materia:ýokary hilli uglerod polat we garyndy polat we adaty zerur material
  • Standartlar:DIN standart kran çeňňegi bilen üpjün edip biler

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kran çeňňegi göteriji enjamlarda iň köp ýaýran görnüşdir.Köplenç tigir bloklary we beýleki bölekler arkaly göteriji mehanizmiň sim ýüpünde asylýar.
Çeňňekleri bir çeňňege we goşa çeňňege bölmek mümkin.Leeke çeňňek öndürmek ýönekeý we ulanmak aňsat, ýöne güýç gowy däl.Olaryň köpüsi göterijilik ukyby 80 tonnadan az bolan iş ýerlerinde ulanylýar;götermek kuwwaty uly bolanda simmetrik güýçler bilen goşa çeňňekler köplenç ulanylýar.
Laminirlenen kran çeňňekleri birnäçe kesilen we emele gelen polat plitalardan aýrylýar.Aýry-aýry tabaklarda çatryklar bar bolsa, tutuş çeňňek zaýalanmaz.Howpsuzlygy gowy, ýöne öz-özüne agram köp.

Kran Hook (1)
Kran Hook (2)
Kran Hook (3)

Arza

Olaryň köpüsi uly göterijilik ukyby ýa-da kranda eredilen polat çelekleri götermek üçin ulanylýar.Çeňňek iş wagtynda köplenç täsir edýär we ýokary berkligi bilen ýokary hilli uglerod polatdan ýasalmalydyr.
SEVENCRANE tarapyndan öndürilen kran çeňňekleri, çeňňek tehniki şertleriniň we howpsuzlyk aýratynlyklarynyň talaplaryna laýyklykda öndürilýär.Önümleriň köpüsiniň senarisine laýyk gelýän önümçilik hili şahadatnamasy bar.

Kran Hook (3)
Kran Hook (4)
Kran Hook (5)
Kran Hook (6)
Kran Hook (7)
Kran Hook (8)
Kran Hook (9)

Önüm prosesi

Kran çeňňek materialy 20 sany ýokary hilli uglerod polatdan ýa-da DG20Mn, DG34CrMo ýaly ýasalan çeňňek ýörite materiallardan ýasalýar.Tabak çeňňegiň materialy, adatça A3, C3 adaty uglerod polat ýa-da 16Mn pes erginli polat ulanylýar.Newhli täze çeňňekler ýük synagyndan geçdi we çeňňegiň açylmagy asyl açylyşyň 0,25% -inden geçmeýär.
Çeňňegiň ýarylmagyny ýa-da deformasiýasyny, poslamagyny we könelmegini barlaň we diňe ähli synaglardan geçensoň zawoddan çykmaga rugsat berilýär.Möhüm bölümler demir ýollar, portlar we ş.m. çeňňekleri satyn alýarlar, çeňňekler zawoddan çykanlarynda goşmaça barlaglary (kemçilikleri ýüze çykarmagy) talap edýär.
Barlagdan geçýän kran çeňňekleri, ýokary göterilýän agramy, zawodyň ady, gözleg belgisi, önümçilik belgisi we ş.m. ýaly çeňňegiň pes stres meýdanynda bellik ediler.