Headokarky Gantry Kran Trolleýli Demir Kran Tigirleri öndürijiler

Headokarky Gantry Kran Trolleýli Demir Kran Tigirleri öndürijiler

Spesifikasiýa:


  • Önümiň görnüşi:goşa gyraly tigirler, bir gyraly tigirler, gyrasy tigirler ýok
  • Materia:Döküm polat / galp polat
  • Iki gyrasy sürýän we hereketlendiriji polat / ýasalan polat tigir topary:φ400 * 130, φ500 * 130, φ500 * 150φ600 * 150, φ600 * 160, φ600 * 180, φ700 * 150φ700 * 180, φ710 * 180, φ700 * 200, φ800 * 160, φ800 * 200

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kran tekeri kranyň möhüm böleklerinden biridir.Trackol bilen aragatnaşykda bolup, kran ýüküni we işleýşini goldamakda rol oýnaýar.Tigirleriň hili, kranyň işleýiş möhleti bilen baglanyşykly.
Dürli önümçilik proseslerine görä, kran tigirleri ýasama tigirlere we guýma tigirlere bölmek mümkin.Biziň kompaniýamyz köp ýyllyk kran tigir ýasamak tejribesine eýedir we köp agyr senagat kärhanalary üçin ýokary hilli önümler bilen üpjün etdi.

Kran tigir (1)
Kran tigir (1)
Kran tigir (2)

Arza

Kran tigiriniň zeperlenmeginiň esasy görnüşleri könelmek, gaty gatlagy ezmek we çukurlamakdyr.Tigiriň üstündäki könelişme garşylygyny we ömrüni gowulandyrmak üçin tigiriň materialy, adatça, 42CrMo garyndy polatdyr we könelişen garşylygy gowulandyrmak üçin gaýtadan işlemek prosesinde tekeriň aşagy ýylylyk bejergisine sezewar edilmelidir.Gaýtadan işlenenden soň tigiriň üstki gatylygy HB300-350, söndürmegiň çuňlugy 20 mm-den geçmeli we talaplara laýyk gelmeýän tigirler täzeden gyzdyrylmaly.

Kran tigir (2)
Kran tigir (3)
Kran tigir (3)
Kran tigir (4)
Kran tigir (4)
Kran tigir (5)
Kran tigir (5)

Önüm prosesi

Kran tigirleri zawoddan çykmazdan ozal iň soňky gatylyk synagyndan geçmeli.SEVENCRANE, ýöreýän ýeriň gatylygyny we kran tigiriniň aýagynyň iç tarapyny saýlamak üçin gözleg düzgünleriniň talaplaryna berk eýerýär.
Syýahat tigiriniň basgançagyndaky aýlaw boýunça üç nokady deň ölçemek üçin gatylyk synagyndan peýdalanyň we olaryň ikisi hünärli.Synag nokadynyň gatylygy bahasy talaplara laýyk gelmese, nokadyň ok ugry boýunça iki nokat goşulýar.Iki nokat ökde bolsa, bu hünärli.
Ahyrynda, kran tekeri diňe barlagdan geçen tigir üçin hil şahadatnamasy we önümçilik materiallary şahadatnamasy berlenden soň ulanylyp bilner.Ökde hünärli metal materiallaryny ulanyp bilmek we önümçilik we gaýtadan işlemek tehnologiýasy we ýylylygy bejermek tehnologiýasy, kranyň hereket edýän tigirleriniň hilini üpjün etmek üçin möhüm şertdir.