32 tonna goşa girder köprüsi kran

32 tonna goşa girder köprüsi kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5 tonna-500 tonna
  • Kran aralygy:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3.3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy:A4-A7
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Jübüt berkitme köpri kran, ýodajykda berkidilen iki köpri şöhlesinden durýar we adatça elektrik tokly ýüpli trolleý liftleri bilen üpjün edilýär, ýöne programma baglylykda üstündäki elektrik zynjyr liftleri bilen hem üpjün edilip bilner.SEVENCRANE Headokarky kranlar we göterijiler umumy ulanylyş üçin ýönekeý ýeke köprüli kranlar bilen üpjün edip bilerler, şeýle hem dürli pudaklarda ýörite gurlan goşa berkitme köpri kranlaryny üpjün edip bilerler.Jübüt berkitme köpri kran içerde ýa-da daşarda, köprülerde ýa-da ganat konfigurasiýalarynda ulanylýar we köplenç magdan, demir we polat önümçiliginde, demirýol howlularynda we deňiz portlarynda ulanylýar.

Jübüt Girder Bridge Bridge (1)
Jübüt Girder Bridge Bridge (2)
Jübüt Girder Bridge Kran (3)

Arza

Iki goşa berkitme köprüsi kran, adatça, kran köprüsiniň ýokarsyndan ýokary göteriji awtoulaglar geçip barýarka, kran uçuş-gonuş zolagynyň beýikliginden has arassalanmagy talap edýär.Bir guşakly kranlar, iki aýlawly kranlara garanyňda, göterijä we köpri syýahatyna has gowy çemeleşme burçlaryny üpjün edýär.Adatça görünmeýän hem bolsa, iň ýokary hereket edýän trolleý çeňňegi bilen işleýän kran goşa berkitme köprüsi bilen üpjün edilip bilner.Jübüt berkitme köpri kranlary, ýodajykda berkidilen iki köpri şöhlelerinden ybarat bolup, adatça elektrik bilen işleýän trolleýbus göterijileriniň iň ýokary işleýän simleri bilen üpjün edilýär, ýöne programma baglylykda iň ýokary işleýän elektrik zynjyr göterijileri bilen üpjün edilip bilner.

Jübüt Girder Bridge Kran (4)
Jübüt girder köprüsi kran (10)
Jübüt Girder Bridge Kran (8)
Jübüt Girder Bridge Bridge (7)
Jübüt Girder Bridge Kran (6)
Jübüt Girder Bridge Bridge (5)
Jübüt Girder Bridge Bridge (12)

Önüm prosesi

Häzirki hasaplaýyş ulgamlaryny ulanyp, SEVENCRANE Double Girder Overhead Kranlar, ýükleri bilen gurluşa ýerleşdirilen güýçleri azaltmak üçin agramyny sazlap biler, şol bir wagtyň özünde has köp mukdarda ýük ýüklenende göteriji enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrar.Köprüli kran aralygy we kuwwaty ulaldygyça has giň flanesli berkitmeler zerur çuňlugy (biliň beýikligi) we bir aýakdaky agramy ýokarlandyrar.Söwda köprüsi bilen gurnalan üstünden geçýän kranyň esasy gurluşy, ýol ulgamynyň uzynlygyndaky tigirlerde hereket edýän ýük awtoulaglarynyň, ahyrky ýük awtoulagyna köpri kabel berkitmesi bilen ýük göterýän ýük awtoulaglary, üstesine-de, ýokary göterilýän ýük awtoulaglary saklanýar. aralyk.“GH Cranes & Component” -iň üstündäki kranlar iki görnüşde, guty berkitme we adaty profillerde bar we içerki göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylan, adatça ýa-da ýokary göteriji ýa-da açyk göteriji.