Iki gezek Girder EOT kran öndürijisi

Iki gezek Girder EOT kran öndürijisi

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5t-500t
  • Kran aralygy:4.5m-31.5m
  • Boýy götermek:3m-30m
  • Iş borjy:A4-A7

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Dünýäde öňdebaryjy goşa berkitme EOT kran öndürijilerinden biri hökmünde, olary talap edýän pudaklara ýokary netijeli we ygtybarly kran öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşýäris.Kranlarymyz, müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin dizaýn edildi we öndürildi.

“Double Girder EOT Crane” iki sany ýük awtoulagynda galan iki köpri berkitmesinden durýar.Bu dizaýn, agyr ýükleri aňsatlyk bilen götermäge we hereket etmäge mümkinçilik berýän krana iň ýokary durnuklylygy we güýç berýär.Bagyň uzynlygy, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.Kranlarymyz, beýlekiler bilen bir hatarda sazlanylýan tizlik dolandyryşlary, simsiz uzakdan dolandyrmak we howa çydamly berkitmeler ýaly köp sanly aýratynlyklara eýe.

goşa berkitme köpri kran
goşa berkitme kran
eot kran

Arza

“Double Girder EOT” kranlarymyz ýokary derejede köpdür we polat degirmenleri, gämi abatlaýyş kärhanalary, ýel degirmenleri, awtoulag zawodlary we başgalar ýaly dürli pudaklarda ulanylyp bilner.Bu kranlar agyr ýükleri götermek we daşamak üçin amatly bolup, olary her gün ep-esli mukdarda material öndürýän pudaklar üçin amatly edýär.

goşa köpri kran
kabinaly goşa berkitme köpri kran
goşa girder kran satylýar
opeewropaly kran
elektrik göteriji bilen kran
kran öndüriji
elektrik kran

Önüm prosesi

“Double Girder EOT” kranlarymyzy öndürmekde ýokary netijeli we standartlaşdyrylan önüm prosesine eýerýäris.Amal, müşderiniň aýratynlyklaryny we talaplaryny bermekden başlaýar.Soňra müşderiniň isleglerini we pudak standartlaryny göz öňünde tutup, kran dizaýn edýäris.Soňra kran iň ýokary tehnologiýalara we iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi çäreleri arkaly öndürilýär.Kran öndürilenden soň, optimal işlemegini üpjün etmek üçin berk synaglardan geçýär, soň bolsa kran müşderiniň sahypasyna eltýäris we gurýarys.

“Double Girder EOT” kranlarymyz, müşderilerimize iň oňat öndürijilik we netijelilik bilen üpjün etmek üçin dizaýn edildi we öndürildi.Müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite taýýarlanyldy we dürli pudaklarda ulanylyp bilner.Biziň berk hil gözegçilik çärelerimiz we iň täze tehnologiýa, kranlarymyzyň ygtybarly, çydamly we uzak dowam etmegini üpjün edýär.Kran önümçilik hyzmatlarymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.