Jübüt Girder Gantry Kranlary dizaýn we önümçilik

Jübüt Girder Gantry Kranlary dizaýn we önümçilik

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5t ~ 600t
  • Kran aralygy:12m ~ 35m
  • Boýy götermek:6m ~ 18m
  • Iş borjy:A5 ~ A7

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Jübüt berkitme gantry kranlary, agyr ýük göteriji amallar üçin ýeke-täk berkitme kranlaryndan has köp kuwwat we has uzak aralyk talap edýär.Olar berk polat konstruksiýalar bilen işlenip düzülendir we öndürilýär we 5-den 600 tonna çenli ýokary göterijilik kuwwatynda bolýar.

Iki goşa gantry kranlaryň aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

1. Ygtybarly we uzak möhletli işlemek üçin berk we çydamly polat gurluşygy.

2. Aýratyn göteriş talaplaryna laýyk gelýän beýiklik we aralyk.

3. Artykmaç ýükden goramak we gyssagly tormoz ýaly ösen howpsuzlyk aýratynlyklary.

4. Iň az ses bilen ýumşak we täsirli götermek we peseltmek.

5. Takyk hereket üçin dolandyryşlary dolandyrmak aňsat.

6. Iş wagtynyň azalmagy we iş çykdajylary üçin tehniki hyzmatyň pes talaplary.

7. specificörite programma baglylykda doly ýa-da ýarym gantry ýaly dürli konfigurasiýalarda bar.

Jübüt berkitme gantry kranlar, ýük daşamak, gurluşyk we önümçilik ýaly birnäçe pudak üçin amatly we açyk ýa-da ýapyk şertlerde agyr harytlary we materiallary götermek üçin amatlydyr.

100-20t gantry kran
goşa çeňňek-gantry-kran-tutmak-çelek
gantry kran we göteriji trolleý

Arza

Jübüt berkitme gantry kranlar, gaty agyr ýükleri götermek we herekete getirmek üçin döredilen agyr kranlardyr.Adatça olaryň uzynlygy 35 metrden geçýär we 600 tonna çenli ýük göterip bilýär.Bu kranlar köplenç polat ýasamak, gämi gurluşygy we agyr tehnika öndürmek ýaly pudaklarda, ýük gämilerini ýüklemek we düşürmek üçin gämi abatlaýyş kärhanalarynda we portlarda ulanylýar.

Jübüt berkitme gantry kranlaryň dizaýny ýokary derejede ýöriteleşdirilen we olaryň öndürilmegi ýokary hünär we tejribe talap edýär.Iki guşak, uzynlygyň uzynlygy boýunça hereket edýän trolleý bilen birikdirilip, kranyň ýüki keseligine we dikligine hereket etmegine mümkinçilik berýär.Şeýle hem, kran dürli amaly ýerine ýetirmek üçin elektromagnit, çeňňek we tutawaç ýaly birnäçe göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Gysgaça aýtsak, goşa berkitme gantry kranlary agyr ýükleri senagat meýdançalarynda, portlarda we gämi abatlaýyş kärhanalarynda aýlamak üçin ygtybarly we täsirli guraldyr.Dogry dizaýn we önümçilik bilen bu kranlar köp ýyllap netijeli hyzmat edip biler.

20t-40t-gantry-kran
40t goşa girder-ganry-kran
41t gantry kran
50 tonna-goşa girder - Gantri-kran-tigirli
50 tonna-goşa girder-kantilewer-ganry-kran
gurluşyk meýdançasynda goşa şöhleli kran
gantry kran dizaýny

Önüm prosesi

Jübüt berkitme gantry kran, dürli ýerlerde agyr ýükleri götermek we herekete getirmek üçin niýetlenendir.Iki goşa gantly kranlaryň dizaýny we öndürilmegi, ygtybarlylygyny, howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün edýän birnäçe prosesi öz içine alýar.

Bu kranlary taslamakda we öndürmekde ilkinji ädim degişli materiallary we bölekleri saýlamagy öz içine alýar.Önümçilik prosesinde ulanylýan polat, agyr iş şertlerine garşy durmak üçin ýokary güýçli we ajaýyp poslama garşylykly bolmalydyr.Kranyň dürli böleklerini birleşdirmek üçin ösen kebşirleýiş tehnologiýasy hem ulanylýar.

Kompýuter kömegi bilen dizaýn ulgamy, kranyň takyk 3D modelini döretmek üçin ulanylýar, gurluşyny optimizirlemek we kranyň agramyny azaltmak üçin ulanylýar, şol bir wagtyň özünde güýç we berkligini saklaýar.Gantry kranyň elektrik ulgamy optimal öndürijiligi, ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün etmek üçin döredildi.

Önümçilik berk gözegçilik ulgamy bolan ýöriteleşdirilen ussahanalarda bolup geçýär.Iň soňky önümler müşderä eltilmezden ozal berk synagdan we gözden geçirilýär.Bu ganly kran, agyr ýükleri aňsatlyk bilen göterip we herekete getirip bilýän ýokary ygtybarly we täsirli enjamdyr.