30Ton 40Ton 50Ton 60Ton goşa Girder Golýat Kran

30Ton 40Ton 50Ton 60Ton goşa Girder Golýat Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-600 tonna
  • Aralyk:12-35m
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:açyk trolleý
  • Syýahat tizligi:20m / min, 31m / min 40m / min
  • Göteriş tizligi:7.1m / min, 6.3m / min, 5.9m / min
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Trackol bilen:37-90mm
  • Dolandyryş modeli:Kabin dolandyryşy, maýatnik dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Jübüt berkitme goliath kran, adatça ammarlary açmak ýa-da demir ýollaryň gapdalynda ýük daşamak ýa-da ýüklemek we ş.m. ýaly umumy material hereket we göteriş amallaryny ýerine ýetirmek üçin ulanylýar. Iki goşa berkitme kran, ýapyk we açyk ýerlerde ulanylýan agyr kran kran edip bilmeýär.Iki goşa kranly göterijilik ukyby ýüzlerçe tonna bolup biler, şonuň üçinem olar agyr görnüşli kantradyr.
Jübüt berkitme Goliath Gantry Crane, beýleki materiallary hereketlendiriji enjamlar bilen dolandyryp bolmaýan agyr ýükleri götermek üçin dürli pudaklarda amaly programmalar bar.“Goliath Crane” (“Gantry Crane” diýlip hem atlandyrylýar), tigirler ýa-da demir ýol ulgamlary ýa-da ýollar bilen hereket edýän aýratyn aýaklar bilen goldanýan, bir ýa-da goşa guşakly howa kranynyň bir görnüşidir.Jübüt berkitme Goliath Gantry Crane, köp sanly önümçilik goşundylarynda tapylan agyr ýükleriň aşa köp görnüşini dolandyrmak üçin ulanylýar.Iki esse berkitme goliath kranlary, belli bir pudak parametrlerine laýyklykda ýokary hilli gözegçilik işgärleri tarapyndan synagdan geçirilýär.

goşa girder goliath gantry kran (1)
goşa girder goliath gantry kran (2)
goşa girder goliath gantry kran (3)

Arza

“SEVENCRANE” müşderiler tarapyndan talap edilýän talaplara laýyklykda goşa berkitme goliath kran gurýar.SEVENCRANE göteriji enjam, 600 tonna çenli standart göterijilik ukybyna eýe;Mundan başga-da, iň ygtybarly açyk kranly kran hödürleýäris.Jübüt berkitme gantry, ýük daşamak, awtoulag, agyr maşyn öndürmek we ş.m.-de özboluşly amaly bar. Designedörite işlenip düzülen Goliath gantry kran polat howlularda, turba önümçiliginde we mermer we granit pudaklarynda hem ulanylýar.Jübüt berkitme kran agyr göteriji ýükleri dolandyrmak üçin oňat dizaýn edilen we agyr ýükleri howlynyň üstünden götermek ýa-da geçirmek üçin, ýa-da umumy önümçilik / ammar ýa-da önümçilik dükanlarynda guramaçylykly serişdeleri üpjün edýär.

goşa girder goliath gantry kran (9)
goşa girder goliath gantry kran (3)
goşa girder goliath gantry kran (5)
goşa girder goliath gantry kran (6)
goşa girder goliath gantry kran (7)
goşa girder goliath gantry kran (8)
goşa girder goliath gantry kran (12)

Önüm prosesi

Adatça açyk meýdanlarda ulanylsa-da, zawodlaryň içinde goşa berkitme gantly kranlar hem ulanylyp bilner. Iki gatly gantry kran içerde ulanylanda, müşderiniň işine kömek etmek üçin goşmaça polat gurluşlary gurmak zerurlygy ýok.