Zibil zawody üçin goşa girder tutýan çelek üstki kran

Zibil zawody üçin goşa girder tutýan çelek üstki kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3t-500t
  • Kran aralygy:4.5m-31.5m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da özleşdirilen
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

“Double Girder Grab Bucket Overhead Crane” gysga wagtyň içinde tonna galyndylary herekete getirip, ony zibil ösümlikleriniň möhüm bölegine öwürýär.Kran güýçli göteriji hereketlendirijisi bilen agyr ýükleri zähmet we netijeli göterip bilýär we amallary tamamlamak üçin sarp edilýän wagty azaldýar.Krana berkidilen çelek birbada köp mukdarda zibil saklamak üçin niýetlenendir we galyndylary ýygnamakda we zyňmakda örän täsirli bolýar.Kranyň goşa berkitme dizaýny, ony gaty berk we durnukly edýär, ösümligiň ähli uzynlygyndan aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, kranyň has agyr ýükleri howpsuz göterip, heläkçilik howpuny azaldyp biljekdigini üpjün edýär.Kran işlemek gaty aňsat we tutulýan çelegiň takyk ýerleşmegine mümkinçilik berýän ösen dolandyryş ulgamlary bilen üpjün edilýär.Bu, operatora ähli hapalaryň howpsuz we netijeli hereket edilmegini üpjün etmek üçin az güýji bilen ýükleri almaga we düşürmäge mümkinçilik berýär.Umuman aýdanyňda, “Double Girder Grab Bucket Overhead Crane” galyndylary zyňmakda netijeliligini we öndürijiligini ýokarlandyrmak isleýän islendik zibil zawody üçin möhüm saýlawdyr.

Çelek elektrik goşa girder üstündäki kran tutuň
10 tonna goşa berkitme-kran
goşa şöhleli kranlar

Arza

Iki goşa berkitme çelek üstündäki kranlar, zibil zawodlary üçin amatly material işleýän enjamdyr.Olar zibil, galyndylar we galyndylar ýaly köp sanly materiallary işlemek üçin ýörite döredildi.Bu kranlar ýük maşynlaryndan ýa-da beýleki gaplardan galyndy materiallaryny ýüklemekde we düşürmekde ýokary derejede ökde.

Iki goşa berkitme kranyň tutulýan çelegi uly kuwwata eýedir we zibili ýa-da galyndylary bir gezek aňsatlyk bilen dolandyryp biler.Bu, galyndy materiallaryny bir ýerden başga ýere daşamak üçin zerur syýahat sanyny azaldar.

Iki goşa berkitme çelek üstündäki kranlar, aşa ýükden goramak, çäklendiriji wyklýuçateller we gyssagly tormoz ýaly ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu, zibil zawodynyň gurşawynda howpsuz we netijeli işlemegi üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, goşa berkitme çelek üstündäki kranlar, zibil zawodlarynda ulanylýan materiallary işlemek üçin ygtybarly we täsirli çözgütdir.Önümçiligi ýokarlandyrýarlar, iş wagty azaldýarlar we howpsuzlygy ýokarlandyrýarlar.

Pyrtykal gabykly çelek üstki kran
Gidrawlik apelsin gabygy çelek üstündäki kran
çelek köprüsiniň kranyny al
galyndy kran
gidrawlik gysgyç köpri kran
12.5t ýokary göteriji köpri kran
13t zibil köprüsi kran

Önüm prosesi

Zibil zawody üçin goşa berkitme çelek üstünden kran öndürmek prosesi birnäçe ädimleri öz içine alýar.Ilki bilen, kranyň dizaýny hapa zawodynyň aýratyn talaplaryna esaslanýar.Bu kranyň kuwwatyny, aralygyny we beýikligini kesgitlemegi öz içine alýar.

Dizaýn gutaransoň, polat gurluşy ýasalýar.Bu polat şöhlelerini kesmegi we şekillendirmegi we goşa berkitme gurluşyny emele getirmek üçin kebşirlemegi öz içine alýar.Çelek we götermek mehanizmi hem aýratyn ýasalýar.

Ondan soň motor, dolandyryş paneli we howpsuzlyk enjamlary ýaly elektrik bölekleri oturdylýar.Bu komponentleriň simleri we birikdirilmegi elektrik dizaýnyna laýyklykda amala aşyrylýar.

Gurnamazdan ozal, ähli komponentler hil we dizaýn aýratynlyklaryna laýyklygy üçin düýpli barlanýar.Soňra kran ýygnalýar we onuň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin iň soňky synag geçirilýär.

Iň soňunda bolsa, kran poslama garşy boýag bilen boýalýar we gurmak üçin zibil zawodyna iberilýär.Kranyň ygtybarly we täsirli işlemegi üçin seresaply gurnamak we işe girizmek.