“Eot” kranynyň 10 tonnalyk kran ahyrky şöhlesi

“Eot” kranynyň 10 tonnalyk kran ahyrky şöhlesi

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5t-450t
  • uzynlygy:5m-13.5m

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kranyň ahyrky şöhlesi kran işiniň möhüm bölegidir.Esasy şöhläniň iki ujunda oturdylýar we ýolda jogap bermek üçin krany goldaýar.Ahyrky şöhle tutuş krany goldaýan möhüm bölekdir, şonuň üçin gaýtadan işlenenden soň güýji ulanyş talaplaryna laýyk gelmelidir.
Ahyrky şöhleler tigirler, hereketlendirijiler, buferler we beýleki bölekler bilen enjamlaşdyrylandyr.Ahyrky şöhläniň üstünde işleýän hereketlendiriji güýçlendirilenden soň, güýç reduktor arkaly tigirlere geçirilýär we şeýlelik bilen kranyň umumy hereketine itergi berýär.

Ahyrky wagon (1) (1)
Ahyrky wagon (1)
Ahyrky wagon (2) (1)

Arza

Polat ýodajygyň ahyrky şöhlesi bilen deňeşdirilende, ahyrky şöhläniň işleýiş tizligi has kiçi, tizligi has çalt, işleýşi durnukly, göteriş agramy uludyr we zyýany diňe belli bir çäkde hereket edip biler. .Şonuň üçin ussahanalarda ýa-da zawodlary ýüklemek we düşürmekde has köp ulanylýar.
Kompaniýamyzyň ahyrky şöhle polat gurluşy, kranyň tonnasyna görä dürli usullar bilen işlenip bilner.Kiçijik tonnajly kranyň ahyrky şöhlesi, ýokary gaýtadan işleýiş netijeliligine we önümiň owadan görnüşine eýe bolan gönüburçly turbalaryň aýrylmaz gaýtadan işlenmegi netijesinde emele gelýär we ahyrky şöhläniň umumy güýji ýokarydyr.

Ahyrky wagon (3)
Ahyrky wagon (4)
Ahyrky wagon (6)
Ahyrky wagon (7)
Ahyrky wagon (8)
Ahyrky wagon (5)
Ahyrky wagon (8)

Önüm prosesi

Uly tonnaly kranyň ahyrky şöhlesi bilen bilelikde ulanylýan tigiriň ululygy has uludyr, şonuň üçin polat plastinkanyň bölüniş görnüşi ulanylýar.Bölünen ahyrky şöhläniň materialy Q235B bolup, ulanyşa baglylykda has güýçli uglerod gurluş polat hem ulanylyp bilner.Uly uç şöhlelerini gaýtadan işlemek kebşirlemek arkaly bölünýär.Kebşirleýiş işleriniň köpüsi kebşirleýiş robotlary bilen awtomatiki usulda işlenýär.
Netijede, tertipsiz kebşiler tejribeli işçiler tarapyndan gaýtadan işlenýär.Işlemezden ozal, ähli robotlary düzedip, gowy öndürijiligini üpjün etmek üçin barlamaly.Kompaniýamyzdaky kebşirleýjileriň hemmesi, gaýtadan işlenen kebşirleriň içerki we daşarky kemçiliklerden azat bolmagyny üpjün etmek üçin kebşirleme bilen baglanyşykly hünär derejesi şahadatnamalaryna eýe.
Kebşirleýiş prosesi gutarandan soň gutarýan şöhle, kebşirlenen bölegiň mehaniki häsiýetleriniň degişli talaplara laýyk gelýändigini we berkliginiň materialyň işleýşine deňdigini ýa-da has ýokarydygyny barlamak üçin synagdan geçirilmelidir.