Iş ussahanasy 10 tonna 16 tonna gatly Jib kranly

Iş ussahanasy 10 tonna 16 tonna gatly Jib kranly

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:0,5-16 tonna
  • Goluň uzynlygy:1-10 metr
  • Boýy götermek:1-10m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A3
  • Güýç çeşmesi:110v / 220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Gata oturdylan Jib Kranyň dik şöhlesi, işleýän şöhlesi ýa-da beýikligi we beton bazasy bolar.Polda oturdylan jib kranyň ýük göterijiligi 0,5 ~ 16t, göteriji beýikligi 1m ~ 10m, goluň uzynlygy 1m ~ 10m. Iş synpy A3.Naprýatageeniýäni 110v-den 440v-a çenli alyp bolýar.
Kranyň başga diregleri bolmadyk zawodyň polunda dik oturmagyna rugsat berýär.Doly 360 dereje süýşmäge ukyply polda oturdylan Jib Crane hem ýeňil we has pes arassalanyşy teklip edýän egrem-bugram polatdan ýasalan dizaýnlardan ýasalýar.

Gatda oturdylan Jib Kran (1)
Gatda oturdylan Jib Kran (1)
Gatda oturdylan Jib Kran (2)

Arza

Gata oturdylan jib kranlary daşarky ulanmak üçin gaçybatalga bolup biler we olar iş ýerleriniň arasynda çalt hereket etmäge ukyplydyr.Esassyz, ýeňil ýükli kranlar bar bolan beton ýüzüne diýen ýaly berkidilip bilner we köp iş stansiýalaryna hyzmat edip boljak açyk ýerler üçin amatlydyr.Esassyz erkin jib kranlar gurnama wagtyny tygşytlaýar.
Esasy içgysgynçlygyň zerurlygyny aradan aýyrmak bilen çykdajylar, şonda-da erkin jib kran ýaly 360 derejeli doly gurşawy hödürleýärler.“Ergonomic Partners”, işleýän kapasany götermek üçin ähli programmalar üçin gurluş birleşdiriji we pola berkidilen erkin jib kranlary dolandyrýar.
Gata oturdylan Jib Kran ýaly, ýeňli oturdylan jib kran hem hiç hili ýaý ulanmaýar, şonuň üçin iş ýeriňizi gülläp ösýärsiňiz.Veseňi salmak, beton ikinji gezek zyňylmagy bilen demirbeton binýady bilen berkidilýär.Gurnaýjylar ilki bilen demir-beton düýbüne ýeň goýýarlar.

Gatda oturdylan Jib Kran (2)
Gatda oturdylan Jib Kran (3)
Gatda oturdylan Jib Kran (4)
Gatda oturdylan Jib Kran (5)
Gatda oturdylan Jib Kran (6)
Gatda oturdylan Jib Kran (7)
Gatda oturdylan Jib Kran (8)

Önüm prosesi

Gurluşyň ýerine, gurnawçylar, durnuklaşdyrmak üçin täzeden gurlan beton bilen iki sany aýratyn binýady goýýarlar.Ösüşiň töwereginde iş ýerlerini doly ulanmaga mümkinçilik berýän hiç hili gusset gerek däl.
Gata oturdylan iş stansiýasy Jib kran ýapyk demir kran dizaýny, arabalaryň rolik ýüzlerini arassa saklaýar, işlemegiň aňsatlaşmagyna we uzak işlemegine kömek edýär.Diwarlara, tehnikalara we beýleki päsgelçiliklere ýakyn ýerde ýa-da basgançaklary ýapmak üçin has uly kranlaryň aşagynda oturdylyp bilner.Açyk howa programmalary üçin kranlar has uly bilen örtülip bilner
boýag palto ýa-da gyzgyn galvanizasiýa bilen. Dikligine we radial zyňylmagyna doly ýüklemäge mümkinçilik berýän örtükli rulonlarda 360 dereje aýlanmagy üpjün edip biler.