Öwreniş dolandyryşy üçin doly awtomatlaşdyrylan plita bilen işleýän kran

Öwreniş dolandyryşy üçin doly awtomatlaşdyrylan plita bilen işleýän kran

Spesifikasiýa:


 • Capacityük kuwwaty:5 tonna ~ 320 tonna
 • Kran aralygy:10.5m ~ 31.5m
 • Boýy götermek:12m ~ 28.5m
 • Iş borjy:A7 ~ A8
 • Güýç çeşmesi:Elektrik üpjünçiligiňize esaslanýar

Haryt maglumatlary

Plitanyň üstünde işleýän kran, plitalary, esasanam ýokary temperatura plitalary işlemek üçin ýöriteleşdirilen enjamdyr.Üznüksiz guýma önümçilik liniýasynda ýokary temperatura plitalaryny bilet ammaryna we ýyladyş peçine daşamak üçin ulanylýar.Ora-da taýýar önüm ammarynda otag temperatura plitalaryny daşap, ýygnaň we ýükläň we düşüriň.150 mm-den gowrak galyňlygy bolan plitalary ýa-da gülleri göterip biler, ýokary temperaturaly plitalary götereniňizde bolsa temperatura 650 above-dan ýokary bolup biler.

 

plita bilen işleýän köpri kran
satuw üçin köpri kran
Plitalar bilen işlemek-kranlar

Arza

Jübüt berkitme polat plastinka üstki kranlar göteriji şöhleler bilen enjamlaşdyrylyp bilner we polat degirmenleri, gämi abatlaýyş kärhanalary, port howlulary, ammarlar we galyndy ammarlary üçin amatlydyr.Dürli ululykdaky polat plitalar, turbalar, bölümler, barlar, biletler, rulonlar, gabyklar, polat galyndylary we ş.m. ýaly uzyn we köpçülikleýin materiallary götermek we geçirmek üçin ulanylýar, göteriji şöhle dürli iş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin keseligine aýlanyp bilner.

Kran, A6 ~ A7 iş ýükli agyr kran.Kranyň göterijilik ukyby magnit göterijiniň öz-özüne agramyny öz içine alýar.

Plitalar bilen işlemek-üst-kran satmak üçin
plita tutawajy kran
goşa berkitme kran
Magnit bilen kran
şöhle kranyna meňzeş şöhle asmak
10t elektromagnit üstki kran
elektromagnit üstki kranlar

Aýratynlyklary

 • Statoryň naprýa .eniýesini ýokarlandyrmak, üýtgeýän ýygylyk işleýşi, durnukly göteriş amaly we pes täsir.
 • Esasy elektrik enjamlary esasy şöhläniň içinde ýerleşýär we oňat iş gurşawyny we temperaturany üpjün etmek üçin senagat howa sowadyjylary bilen enjamlaşdyrylandyr.
 • Gurluş bölekleriniň umumy gaýtadan işlenmegi gurnamagyň takyklygyny üpjün edýär.
 • Agyr işlemek üçin ýörite trolleýs.
 • Saýlamak üçin göteriji enjamlaryň giň gerimi: magnitler, rulon tutujylary, gidrawliki diller.
 • Maintenanceönekeýleşdirilen we tehniki hyzmatyň çykdajylary.
 • Ulgamlaryň gije-gündiziň dowamynda 24 sagat elýeterliligi.