Kran komponentleri Tigir çeňňegi Gantry Kran Kran esbaplary

Kran komponentleri Tigir çeňňegi Gantry Kran Kran esbaplary

Spesifikasiýa:


  • Adingüklemek ukyby:5-450 tonna
  • esasan şulary öz içine alýar:gyrgyç göteriji trolleýk

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Biziň kompaniýamyz tigirler, ahyrky şöhleler, çeňňekler, trolleýbuslar, hereketlendirijiler we ş.m. ýaly doly kranlar we esbaplar bilen üpjün edip biler we gysgyçlar, konteýner ýaýradyjylar, elektromagnit sorujy käseler we ş.m. ýaly ýörite ýaýradyjylar bilen gabat gelip biler.
Gantry kranyň ahyrky şöhlesi, adatça, guty görnüşli bölüji gurluşy kabul edýär we ahyrky şöhle motor, reduktor we tigir bilen üpjün edilýär.Ahyrky şöhle polat gurluşy, ýokary howpsuzlyk we ýokary berklik aýratynlyklaryna eýe bolan polat plitalar bilen guty görnüşli gurluşa kebşirlenýär.Motor we tigir, ulanylyş ssenarisine görä dürli aýratynlyklary saýlap biler.

gantry (1) (1)
gantry (1)
gantry (1)

Arza

Gantry kran gantry, araba işleýiş mehanizmi, göteriji trolleý we elektrik böleginden durýar.Bu, iki tarapa çykýanlar tarapyndan ýeriň üstünde goldanýan köpri görnüşli kran.Esasan açyk ýükleri ýüklemek we düşürmek amallary üçin ulanylýar.Gantri kranlary çäklendirilmedik ýeriň we güýçli köpugurlylygyň aýratynlyklaryna eýedir we portlarda we ýük howlularynda giňden ulanylýar.

gantry (3)
gantry (4)
gantry (5)
gantry (6)
gantry (1) (1)
371dc199
gantry (7)

Önüm prosesi

Asma çeňňekler, gysgyçlar, elektromagnit sorujy käseler we konteýner ýaýradyjylar bularyň hemmesi kran ýaýradyjylarydyr.Asyjy, iň köp ulanylýan kran ýaýradyjydyr we götermek amallarynyň köpüsi üçin amatlydyr.Asyjy beýleki ýaýradyjylar bilen bilelikde ulanylyp bilner.umumylyk.Gysgyç, esasan, metal plitalary ýa-da polat boş ýerleri götermek we geçirmek üçin amatlydyr.Gysgynyň gurluşy ýönekeý, ýöne önümçilik materiallaryna ýokary talaplary bar.Adatça 20 sany ýokary hilli uglerod polat ýa-da başga ýörite materiallar bilen ýasalýar.Elektromagnit çukur esasan polat plitalary götermek ýa-da metal köp sanly materiallary daşamak üçin ulanylýar.Işlemek aňsat we ýokary iş netijeliligi bar.Konteýner ýaýradyjy diňe konteýner geçirmek üçin ulanylyp bilner.Konteýnerleri götermek üçin ýörite ýaýradyjy.El bilen we elektrik görnüşleri bar.El bilen konteýner ýaýradyjy gurluşy boýunça ýönekeý we bahasy arzan, ýöne iş netijeliligi pes.
Kran trolleýsi, adatça, dürli görnüşli kranlar bilen bilelikde ulanylmaly.Highokary köptaraplylygy, ykjam gurluşy, agyr götermek we ýokary iş netijeliligi bar we gurluşykda, magdanlarda, duralgalarda we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.