Mermer 10T 20T leeke Girder Gantry Kran

Mermer 10T 20T leeke Girder Gantry Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4,5m ~ 30m
  • Boýy götermek:3m ~ 18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:elektrik simini götermek ýa-da elektrik zynjyry götermek
  • Syýahat tizligi:20m / min, 30m / min
  • Göteriş tizligi:8m / min, 7m / min, 3,5m / min
  • Iş borjy:A3 Kuwwat çeşmesi: 380v, 50hz, 3 faza ýa-da ýerli güýjüňize görä
  • Tigiriň diametri:70270, φ400
  • ýoluň giňligi:37 ~ 70mm
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Gantry lifti esasan magdançylykda, umumy önümçilikde, betonda, gurluşykda, şeýle hem köpçülikleýin ýükleri dolandyrmak üçin açyk howa ýükleýji duralgalarda we ammarlarda ulanylýar.Bir guşakly gantry kran, adatça ýekeje şöhle bilen gurluşyň dizaýny sebäpli ýeňil görnüşli kran görnüşi hasaplanýar, materiallary ýüklemek we düşürmek üçin material howlulary, ussahanalar, ammarlar ýaly açyk meýdanda giňden ulanylýar.Bir guşakly gantry kran, umumy materiallary işlemek üçin niýetlenen adaty kran bolup, köplenç açyk meýdançalarda, ammarlarda, portlarda, granit senagatynda, sement turba senagatynda, açyk howlularda, konteýner ammarlarynda we gämi abatlaýyş kärhanalarynda we ş.m. ulanylýar. ereýän metal, ýangyjy ýa-da partlaýjy zatlar bilen işlemek.Guty görnüşli ýeke guşakly gantry kran orta ölçegli, ýöreýän kran bolup, adatça göteriji hökmünde adaty elektrik MD göteriji bilen enjamlaşdyrylan we polat plastinkadan ýasalan esasy berkitmäniň aşaky I polatyndan geçýän elektrik göteriji. , C-polat ýaly polat plastinkadan we izolýasiýa polat plastinkadan we I-polatdan ýasalan.   

ýeke girder gantry kran (1)
ýeke girder gantry kran (2)
ýeke girder gantry kran (7)

Arza

SEVENCRANE, aýak gurluşlary, konteýner gantry, ammar gantry, gämi duralgasy, gämi duralgasy, gämi duralgasy, duralga gantry ýaly doly we ýarym doly gantry ýaly dürli görnüşli gantry lifti üpjün edýär.SEVENCRAN -E ýokarda ady agzalan umumy ýeke-täk berkitme kranlaryndan başga-da, dürli önümçilik goşundylary üçin dürli şöhleli ykjam ganly kranlary dizaýn edýär we öndürýär, şol sanda ýeke şöhle rezin görnüşli dişli elektrik gantry we gidrawlika.

ýeke girder gantry kran (8)
ýeke girder gantry kran (9)
ýeke girder gantry kran (6)
ýeke girder gantry kran (3)
ýeke girder gantry kran (5)
ýeke girder gantry kran (4)
ýeke girder gantry kran (10)

Önüm prosesi

Dogry işlenip düzülende, ýekeje berkitme kranlar gündelik önümçiligi artdyryp, poluň meýdany çäkli we ýeňil orta derejeli kranyň üstünden arassalamak zerurlygy bolan desgalar we amallar üçin ajaýyp çözgüt üpjün edip biler.Geçmek üçin diňe bir şöhle gerekdigi sebäpli, bu ulgamlaryň köplenç has az agramy bolýar, ýagny ýeňil ýol ulgamlaryndan peýdalanyp we bar bolan binalary goldaýan desgalar bilen birigip bilýär.Gäminiň aşagyndaky kranlary gurmak trunnion ulgamlaryna mümkinçilik berýär, onda bir aýlagdan beýlekisine ýükleriň geçirilmegi talap edilýär, ýa monorillere, soň başga bir krana ýa-da daşardan.