Çelekiň üstünden syýahat edýän kran Eot kran

Çelekiň üstünden syýahat edýän kran Eot kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Göteriş tizligi:0.8 / 5m / min, 1 / 6.3m / min, 0-4.9m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Tüýdük, ýygy-ýygydan ulanyp boljak gysgyç çelek bilen enjamlaşdyrylan güýçli goşa berkitme kran.Çelegiň görnüşine görä, kran çelekleri gysgyç çeleklere, mämişi gabyk çeleklerine we kaktus çeleklerine bölmek mümkin.Kran çelegi, esasan himiki maddalar, dökünler, däneler, kömür, koks, demir magdany, gum, gurluşyk materiallary bölejikler we ezilen daşlar ýaly nepis tozan we köp sanly materiallary herekete getirmek üçin ulanylýan guraldyr.we ş.m. Çelek kranynyň köp görnüşi bar, kompaniýamyz kran çelegini kommutasiýa mehanizmi hökmünde standart elektrik gulpy bilen enjamlaşdyrýar, tutulýan çelek krany ýapyk deprek çelege geçýär, ullakan tutma güýji bilen ýapylmagy sebäpli, minerallar we ş.m. ýaly gaty materiallary almak üçin ulanylýar.

Kran çelegi bilen çelek krany tutÖndürijilige görä, mehaniki çelegi iň köp ýaýran bir ýüp çelegi we goşa ýüp çelegi diýip bölmek bolar.Singleeke ýüp çyzgysy materiallary ele almak we herekete getirmek üçin suwasty we kenarýaka amallary üçin ulanylyp bilner.

Çelek kranyny alyň (1)
Çelek kranyny alyň (2)
Çelek kranyny alyň (3)

Arza

Singleeke ýüp gysmak diňe aýlanýan göteriji deprekli krana degişlidir.Jübüt ýüp gysgyç, esasan portlaryň, duralgalaryň we köprüleriň gurluşygynda ulanylýan goşa göteriji gurluş bilen enjamlaşdyrylan kranlara ulanylýar.

Çelek kranyny alyň (7)
Çelek kranyny alyň (10)
Çelek kranyny alyň (4)
Çelek kranyny alyň (5)
Çelek kranyny alyň (6)
Çelek kranyny alyň (3)
Çelek kranyny alyň (8)

Önüm prosesi

Çelek kran, esasan, islendik beýiklikde materialy ýüklemek we düşürmek üçin patentlenen dolandyryş mehanizmi bilen enjamlaşdyrylan kranlarda ulanylýar.Eňegini gysyljak materiala has ýakynlaşdyrmak üçin güýjüň artmagy, ýapylanda ýapylýan güýji artýar we gaýçy çelegi materiallary ýitgisiz doly tutup biler we esasan ýükli uly gämi gämilerinde ulanylyp bilner.Eňek plitalarynyň sanyna baglylykda, iň meşhurlarynda ulanylýan bir eňek tutawajy we goşa eňek gysgysy hem bar.Bu mysalyň kämilleşdirilen tejribesine görä, goşa deprekli grappanyň geljekki dizaýnynda çelegiň balans şöhlesiniň uzynlygy we orta deprek çybygynyň uzynlygy ýeterlik derejede bolmalydyr.Şeýle hem rulon geliçiniň ugruna görä 2 görnüşli polat simleri ulanmak bolýar (çepde 1 süýşüriji kabel, sagda 1 kabel).Şeýle hem, iş wagtynda kabeliň gowşamagynyň we döwülmeginiň öňüni alyp biler.