Pyrtykal gabygy gysgyçly gidrawlik agaç log galyndylary galyndy çelegi

Pyrtykal gabygy gysgyçly gidrawlik agaç log galyndylary galyndy çelegi

Spesifikasiýa:


  • Iş borjy:A3-A8
  • Göwrümi:0.3-56m³
  • Agramy al:1-37,75t

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Çelek gury köp ýük almak üçin kranlar üçin ýörite guraldyr.Konteýner meýdany iki ýa-da has açyk we ýapylýan çelek şekilli eňeklerden durýar.Adingüklenende eňekler material üýşmesinde ýapylýar we material konteýner giňişligine alynýar.Loadük düşürilende eňekler material üýşmesinde bolýar.Asma ýagdaýda açylýar we material material üýşmesine ýaýrady.Eňek plastinkasynyň açylmagy we ýapylmagy, adatça, kranyň göteriji mehanizminiň sim ýüpi bilen dolandyrylýar. Grab çelek operasiýasy ýokary ýüklemek we düşürmek netijeliligini gazanyp we howpsuzlygy üpjün edip biljek agyr zähmet talap etmeýär.Portlardaky esasy gury ýük ýükleýji gural.Işleýän harytlaryň görnüşlerine görä, ony magdan, kömür, däne, agaç tutmak we ş.m. bölmek bolar.

Çelek al (1) (1)
Çelek al (1)
Çelek al (1)

Arza

Tutmak, sürmek usuly boýunça iki kategoriýa bölünip bilner: gidrawliki tutmak we mehaniki tutmak.Gidrawlik tutmagyň özi açylýan we ýapylýan gurluş bilen enjamlaşdyrylan we adatça gidrawlik silindr bilen dolandyrylýar.Birnäçe eňek plitalaryndan düzülen gidrawliki tutgaý hem oňa gidrawlik dyrnagy diýilýär.Gidrawlik tutmak çelekleri gidrawliki ekskawatorlar, gidrawliki göteriji diňler we ş.m. ýaly gidrawliki ýörite enjamlarda giňden ulanylýar. Mehaniki tutmagyň özi açyk we ýapylýan gurluş bilen enjamlaşdyrylmaýar we adatça ýüp ýa-da birleşdiriji çybyk daşarky güýç bilen dolandyrylýar.Işleýiş aýratynlyklaryna görä, ony iki arkan tutmak we bir arkan tutmak ýaly bölmek bolar.

Çelek al (2)
Çelek al (3) (1)
Çelek al (3)
Çelek al (4)
Çelek al
sdr
Çelek al (5)

Önüm prosesi

Çelekleri ulanmagyň umumy şowsuzlygy abraziw eşikdir.Degişli maglumatlaryň seljermesine görä, çelekleri ele almagyň şowsuzlyk reesimleriniň arasynda şowsuzlyk reesimleriniň takmynan 40% çeňňek köýnegi sebäpli, 40% töweregi çelek gyralarynyň könelmegi sebäpli ýitirilendigini görmek bolýar.Takmynan 30%, kasna könelmegi we beýleki bölekleriň zaýalanmagy sebäpli işiň ýitirilmeginiň 30% töweregi.Çeňňegiň aşagynyň çydamlylygyny we tutulýan çelegiň gyrylmagyny gowulaşdyrmak we çelek gyrasynyň könelmegine garşylygy gowulaşdyrmak, çelegiň hyzmat möhletini gowulandyrmagyň möhüm usullarydygyny görmek bolýar.Çelekiň hyzmat ediş möhletini gowulandyrmak üçin kompaniýamyz, çelegiň her geýilýän böleginiň dürli şertlerine görä dürli könelişme materiallary saýlaýar we ony dürli gaýtadan işlemek usullary bilen doldurýar we şeýlelik bilen hyzmat ediş möhletini ep-esli gowulandyrýar. çelek al