Awtomatlaşdyrylan “Habor Freight Gantry Crane” portal kran bahasy

Awtomatlaşdyrylan “Habor Freight Gantry Crane” portal kran bahasy

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-600 tonna
  • Aralyk:12-35m
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:açyk trolleý
  • Syýahat tizligi:20m / min, 31m / min 40m / min
  • Göteriş tizligi:7.1m / min, 6.3m / min, 5.9m / min
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:ýerli güýjüňize görä
  • Trackol bilen:37-90mm
  • Dolandyryş modeli:Kabin dolandyryşy, maýatnik dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Jübüt berkitme gantry kran, 500 kg-dan 10,000 kg aralygynda ýük götermäge ukyply polat gurluşy taýdan manyly.Duralga ýük gantry kranynyň doly tegelek hereket, çalt sökmek we gurnamak we polda has kiçi meýdany ýaly artykmaçlyklary bar.Jübüt berkitme kranlar, agyr zawodlarda, ammarlarda, ussahanalarda, gaýtadan işleýän zawodlarda, gämi abatlaýyş kärhanalarynda we ýük meýdançalarynda agyr ýükleri geçirmek üçin ulanylýan agyr materiallary herekete getirmek, götermek ýa-da götermek üçin niýetlenendir.

goşa berkitme gantry kran (1)
DCIM101MEDIADJI_0100.JPG
goşa girder gantry kran (3)

Arza

“SEVECNRANE”, ýeriň üstünden agyr materiallary herekete getirmek üçin aksiýa we ýöriteleşdirilen goşa guşakly kran öndürýär.Aşakdakylar, tygşytly duralga ýük gantry kranyny hödürlemegimiziň sebäpleridir.Iki gurluşly, guty görnüşli ýa-da şöhleli, truss görnüşli, U görnüşli we ykjam ganly kranlar ýaly dürli gurluşlarda dürli görnüşli kranlary üpjün edýäris.“SEVENCRANE” umumy ulanylyş üçin ýönekeý goşa guşakly kranly kranlary, şeýle hem dürli pudaklarda ýöriteleşdirilen goşa berkitme kranlary üpjün etmek ukybyna eýedir.

goşa girder gantry kran (4)
goşa berkitme gantry kran (5)
goşa berkitme gantry kran (6)
goşa berkitme gantry kran (7)
goşa berkitme gantry kran (8)
goşa berkitme gantry kran (9)
goşa berkitme gantry kran (9)

Önüm prosesi

Gämi duralgasy gantry kran has ýokary göterijilik kuwwatynyň, has uly iş ýerleriniň, ýük howlusynyň has ýokary ulanylmagynyň, maýa goýumlarynyň pesliginiň we iş çykdajylarynyň pesliginiň artykmaçlyklaryny hödürleýär.Esasan lift götermek mehanizmlerinden, göteriji enjamlardan, teleskopiki ösmek üçin syýahat mehanizmlerinden, esasy şahadan, trunniondan, aýaklardan, kran işleýiş mehanizmlerinden we elektrik dolandyryş ulgamlaryndan ybarat.

Gämi duralgasyndaky ýük gantry krany, agyr ýük üçin gaty meşhur önüm.Allhli göteriji trolleýler we açyk şkaf zawoddan çykmazdan ozal öňünden ýygnalmaly we synagdan geçirilmeli we synag üçin şahadatnama bermeli.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda kabel makaralaryny, şeýle hem belli bir marka elektrik şkaflaryny import edip bileris.SEVENCRANE kranlarymyz, dürli iş şertlerinde ulanmaga mümkinçilik berýän müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner.Bu dizaýn, duralgadaky ýük gantry kranynyň yzygiderli işlemegini we ygtybarly howpsuzlygyny üpjün edýär.Kran uly ýüklere garşy durmaga ukyply ýokary ýükleme ukybyna eýedir.