Qualityokary hilli 40 tonna rezin teker porty Gantry kran bahasy

Qualityokary hilli 40 tonna rezin teker porty Gantry kran bahasy

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:40t
  • Kran aralygy:5m-40m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:6m-20m ýa-da özleşdirilen
  • Iş borjy:A5-A7

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Konteýnerleri we ýükleri netijeli işlemäge mümkinçilik berýän ýokary hilli 40 tonna rezin teker porty gantry kran portlar we portlar üçin zerur enjamdyr.Şeýle kranyň bahasy öndürijä, aýratynlyklara we aýratynlyklara baglylykda üýtgeýär.

Tonokary hilli 40 tonna rezin teker porty gantry kranyň käbir aýratynlyklary:

1. Çydamlylyk we uzak möhletli öndürijilik üçin agyr gurluşyk.

2. Artykmaç ýükden goramak, çaknyşma garşy enjamlar we gyssagly durmak düwmeleri ýaly ösen howpsuzlyk ulgamlary.

3. Konteýnerleri netijeli işlemek üçin ýokary göteriş tizligi we ýük göterijiligi.

4. Işleýiş aňsatlygy we ýük hereketlerine takyk gözegçilik etmek üçin köp funksiýaly dolandyryş ulgamy.

5. Port we port şertlerinde amatly ulanmak üçin uly iş aralygy we ýokary hereketlilik.

40 tonna rezin teker porty gantry krany satyn alanyňyzda göz öňünde tutulmaly beýleki faktorlar satuwdan soňky goldaw, ätiýaçlyk şaýlarynyň elýeterliligi we kepillik opsiýalaryny öz içine alýar.

rezin-teker-gantry
Rezin teker gantry kran bahasy
50t rezin teker gantry kran satylýar

Arza

40 tonnalyk rezin teker porty gantry kran, port terminallarynda we gämiler bilen ulag ulaglarynyň arasynda ýük konteýnerlerini dolandyrmak üçin ulanylýan konteýner howlularynda işlemek üçin niýetlenendir.Agyr ýükleri dolandyrmak we gaplary çalt we täsirli daşamak üçin amatlydyr.

Bu kranly rezin tekerler, dürli ýerlerde konteýnerleri dolandyrmagyň çeýeligini üpjün edip, terminalyň töwereginde aňsat we çalt hereket etmegiň artykmaçlygyny üpjün edýär.Bu kran ýokary derejeli we polat, köp ýük we konteýnerler ýaly köp dürli ýük görnüşlerini dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Bu gantry kranyň ýokary hilli dizaýny, port terminallarynda köplenç agdyklyk edýän daşky gurşaw şertlerine çydap biljekdigini üpjün edýär.Çaknyşyklara garşy ulgamlar we aşa ýükden goramak ýaly ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr we ony islendik port üçin ygtybarly we ygtybarly görnüşe öwürýär.

Bahalar nukdaýnazaryndan 40 tonnalyk rezin teker porty gantry kran bäsdeşlige ukyply bolup, öndürijiligi we aýratynlyklary boýunça pul üçin ajaýyp baha hödürleýär.Bar bolan enjamlaryňyzy täzelemek isleýärsiňizmi ýa-da täze port terminaly ýa-da konteýner howly gurýarsyňyzmy, bu gantry kran, material işlemek zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp saýlawdyr.

rezin reňkli tant-gantry-kran
rezin-teker-gantry
rezin teker gantry kran üpjün ediji
Port rezin gantry kran
Beton öndürmek üçin rtg kran
50t rezin teker gantry kran
Kauçuk-teker-göteriji-ganry-kran

Önüm prosesi

Tonokary hilli 40 tonna rezin reňkli port gantry kranyň önümçilik prosesi dizaýn we in engineeringenerçilik tapgyryndan başlap birnäçe ädimleri öz içine alýar.Taslama topary, kranyň jikme-jik 3D modelini döreder, önümçilik tapgyryna geçmezden ozal müşderi tarapyndan gözden geçiriler we tassyklanar.

Dizaýn tassyklanylandan soň önümçilik prosesi esasy ramka, portal şöhleleri we trolleý ýaly gurluş bölekleriniň ýasalmagy bilen başlaýar.Bu komponentler berkligi we uzak ömri üpjün etmek üçin ýokary güýçli polatdan ýasalýar.

Soňra kranyň elektrik we gidrawlik ulgamlary, hereketlendirijiler, dolandyryşlar we datçikler gurulýar.Kranyň dogry işlemegini we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin bu ädimde jikme-jikliklere üns bermek möhümdir.

Ulgamlar gurlansoň, tigirlere rezin tekerler oturdylýar we kran ýygnalýar.Netijede, müşderä gowşurylmazdan ozal kranyň ähli howpsuzlyk we öndürijilik ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin giňişleýin synag we işe girizilýär.