Köp materiallary dolandyrmak üçin gidrawlik gysgyç çelek üstki kran

Köp materiallary dolandyrmak üçin gidrawlik gysgyç çelek üstki kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3t-500t
  • Kran aralygy:4.5m-31.5m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3m-30m
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Gidrawlik gysgyç çelek üstki kran, köp sanly materialy netijeli dolandyrmak üçin döredilen agyr materialdan işlemek çözgüdi.Bu kran çelegi ýokary öndürijilikli gidrawlik komponentleri bilen işlenip, dag-magdan, gurluşyk we ýük daşamak ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

Kran çelegi materiallary ele almak we götermek üçin birmeňzeş işleýän iki gabykdan durýar.Gidrawlik ulgamy, netijeli işlemäge we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän rahat işlemegi we takyk gözegçiligi üpjün edýär.Bu enjamyň göterijilik ukyby, taslamanyň talaplaryna baglylykda birnäçe tonnadan ýüzlerçe tonna çenli üýtgäp biler.

Gysgyç çelegi materialy uzak aralyklara götermek we daşamak üçin ýokarky kranlara dakylýar.Kran kuwwatyny gysgyç çelek ulgamy bilen birleşdirmek üçin köpugurlylygy, ony material işlemek, gurluşyk we magdançylyk pudaklarynda çözgüt tapýar.

Gidrawlik gysgyç çelek üstündäki kran agyr ulanyşa we ýowuz şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir.Highokary hilli materiallar bilen gurlup, iň az tehniki hyzmaty talap edýär we ony berk we ygtybarly maýa goýýar.Mundan başga-da, gysgyç çelegi iň az dökülmegi we galyndylary üpjün edýär, bu bolsa netijeliligiň we öndürijiligiň ýokarlanmagyna getirýär.

goşa berkitme çelek krany
kran tutmak
Gidrawlik gysgyç çelek üstki kran

Arza

Gidrawlik gysgyç çelek üstündäki kran ulgamy, magdançylyk, gurluşyk we deňiz ýük daşamak ýaly pudaklarda köp sanly materiallary dolandyrmak üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen material işleýiş enjamydyr.Kran ulgamy, ýokarky krana oturdylan gidrawliki gysgyç çelekden durýar.Gidrawlik ulgamy, çelegiň iki ýarysyny açýar we köp materiallary aňsatlyk bilen ele alýar.

Ulgam kömür, çagyl, gum, minerallar we beýleki boş materiallar ýaly köp sanly materiallary işlemek üçin amatlydyr.Operatorlar materialy takyk ýerleşdirmek üçin gidrawliki gysgyç çelgesini ulanyp bilerler we islenýän ýerde gözegçilik astynda goýberip bilerler.Kran ulgamy köp sanly materiallary işlemekde ýokary howpsuzlyk, netijelilik we gözegçilik hödürleýär.

Mundan başga-da, “Gidrawlik gysgyç çelek üstki kran” ulgamy çäkli ýerlerde netijeli işläp biler we çäklendirilen ýerler üçin amatly bolar.Kranyň mümkinçilikleri we dizaýny, belli bir saýt talaplaryna laýyk gelmek we dürli materiallary dolandyrmak üçin düzülip bilner.Takyklygy, tizligi we gözegçiligi talap edýän köp sanly materiallary işlemek üçin ygtybarly we subut edilen çözgüt.

12.5t ýokary göteriji köpri kran
gysgyç çelek üstündäki kran
çelekden ýokary kran al
gidrawlik gysgyç köpri kran
Gidrawlik tutýan çelek üstki kran
galyndy kran
Elektro gidrawlik kran

Önüm prosesi

Gidrawlik gysgyç çelek üstündäki kran üçin önümçilik prosesi birnäçe tapgyry öz içine alýar.Ilki bilen dizaýn topary, göterijilik ukybyny, kran aralygy we dolandyryş ulgamyny goşmak bilen, kran üçin aýratynlyklary we talaplary kesgitleýär.

Ondan soň, polat we gidrawliki komponentler ýaly kran üçin materiallar gysylýar we ýasalmaga taýýarlanýar.Polat komponentleri kompýuter san gözegçiligi (CNC) maşynlary bilen kesilip we şekillendirilip bilner, gidrawliki komponentler bolsa ýygnalyp synagdan geçirilýär.

Esasy şöhläni we goldaýan aýaklary goşmak bilen kranyň gurluşy, kebşirleýiş we boltly birikmeleriň kombinasiýasy arkaly döredilýär.Gidrawlik ulgamy, çelegiň hereketine we işleýşine gözegçilik etmek üçin krana birleşdirildi.

Gurlandan soň, kran howpsuzlyk we öndürijilik standartlaryna laýyk gelýändigi üçin düýpli synagdan geçirilýär.Bu göteriji kuwwatyny we dolandyryş ulgamynyň işleýşini barlamak üçin ýük synagyny öz içine alýar.

Ahyrynda, tamamlanan kran boýalýar we müşderiniň saýtyna daşamak üçin taýýarlanýar, ol ýerde gurlar we ulanmaga berler.