Kabin dolandyryş metrosynyň gurluşyk senagat gantry krany

Kabin dolandyryş metrosynyň gurluşyk senagat gantry krany

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-600 tonna
  • Aralyk:12-35m
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:açyk trolleý
  • Syýahat tizligi:20m / min, 31m / min 40m / min
  • Göteriş tizligi:7.1m / min, 6.3m / min, 5.9m / min
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:ýerli güýjüňize görä
  • Trackol bilen:37-90mm
  • Dolandyryş modeli:Kabin dolandyryşy, maýatnik dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Belli bir amalyň zerurlyklaryna baglylykda, senagat gantlary kranlary gaty uly, senagat taýdan berkitmeler bilen dizaýn edilip bilner.Jübüt şöhleli kranyň iň ýokary ýük göterijiligi 600 tonna, aralygy 40 metr, liftiň beýikligi 20 metre çenli bolup biler.Dizaýn görnüşine esaslanyp, gantry kranlar bir ýa-da goşa berkitme bolup biler.Jübüt guşakly gantry kranlaryň has agyr görnüşi bolup, bir guşakly kranlar bilen deňeşdirilende has ýokary göterijilik ukyby bar.Kranyň bu görnüşi, köpugurly iri materiallar bilen işlemek üçin ulanylýar.

senagat gantry kran (1)
senagat gantry kran (2)
senagat gantry kran (3)

Arza

Senagat gantry kran önümleri, ýarym taýýar önümleri we umumy materiallary götermäge we işlemäge mümkinçilik berýär.Senagat gantry kranlary agyr materiallary göterýärler we ýüklenende tutuş dolandyryş ulgamy bilen hereket edip bilýärler.Şeýle hem ösümlikleri abatlamakda we enjamlary herekete geçirmek we çalyşmak zerur bolan ulag serişdelerine hyzmat etmekde ulanylýar.Agyr ýükli kran kranlary çalt we gurmak aňsat we ýykylýar, olary kärende jaýlarynda ýa-da köp iş ýerlerinde ajaýyp edýär.

senagat gantry kran (3)
senagat gantry kran (4)
senagat gantry kran (5)
senagat gantry kran (6)
senagat gantry kran (7)
senagat gantry kran (8)
senagat gantry kran (9)

Önüm prosesi

Senagat gantry krany pola paralel ýer şöhlesini görkezýär.Gantriniň hereketli ýygnanyşygy, kranyň iş meýdanynyň üstünde münmegine mümkinçilik döredýär we obýektiň göterilmegine rugsat bermek üçin portal diýilýän zady döredýär.Gantri kranlary agyr enjamlary hemişelik ýagdaýyndan tehniki howluda, soňra bolsa yza süýşürip biler.Gantri kranlary dürli pudaklarda giňden ulanylýar, mysal üçin elektrik stansiýalarynda enjamlary ýygnamak, önümçilik we enjamlary gaýtadan işlemek, deslapky ýasamak, demirýol howlularynda otlylary we awtoulaglary ýüklemek we düşürmek, gaýyk meýdançalarynda gämileriň böleklerini götermek, derwezeleri götermek. gidroelektrik taslamalary üçin bentlerde, konteýnerleri ýüklemek we düşürmek, zawodlaryň içinde uly zatlary götermek we göçürmek, gurluşyk we gurnama meýdançalarynda gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek, agaç howlularynda agaç döwmek we ş.m.