Awtoulag pudagy

Awtoulag pudagy


Awtoulag pudagy, köp sanly pudak we baglanyşykly tehnologiýalar esasynda ösen giňişleýin kärhana.Köp bölümleriň önümleri awtoulaglarda ulanylýar we boş gaýtadan işlemekden ulag ýygnamak üçin dürli gaýtadan işlemek tehnologiýalary zerurdyr.
“SEVENCRANE” dünýäniň esasy awtoulag öndürijilerine talap edilýän önümçilik meýilnamalaryny saklamaga kömek edýär.Materialshli baha zynjyry boýunça materiallary işlemek we içerki logistika üçin çözgütler bilen üpjün edýäris, müşderilerimiziň çylşyrymly önümçilik proseslerine goşulan awtoulag senagaty tarapyndan dolandyrylýan metbugat zawodlarynda ýörite programmalar üçin niýetlenen kranlary üpjün edýäris.Kranlar zerur gurallaryň wagtynda saklanmagyny we metbugat setirlerine berilmegini üpjün edýär.Metbugat we gurnama liniýalaryndan başlap, iş stansiýalaryna we ammarlara çenli kranlary, materiallary gaýtadan işleýän enjamlary we awtoulaglary we ýük awtoulaglaryny gurmak prosesi üçin doly üpjün edýäris.