Çaklama beton zawody

Çaklama beton zawody


Çaklama şöhlesi zawod tarapyndan taýýarlanan, soňra dizaýn talaplaryna laýyklykda gurmak we düzeltmek üçin gurluşyk meýdançasyna iberilýän şöhle.Bu prosesiň dowamynda gantry kran aýrylmaz rol oýnaýar.Uly öndürilen şöhle zawodlarynda köplenç prefabrik şöhle bloklaryny öndürmek we ibermek üçin demir ýol görnüşli gantry kranlary we rezin teker gantry kranlaryny görýäris.
Awtoulag ýollarynyň infrastrukturasyny gurýarsyňyzmy, köprüleri, deslapky desgalary ýa-da beýleki beton önümleri guýýarsyňyzmy, SEVENCRANE demirbeton köpri önümlerini öndürmekde iň oňat göteriji enjamdyr.SEVENCRAEN aýratyn talaplaryňyza görä göteriler.Kran dizaýn meýilnamasy talaplara laýyklykda optimallaşdyrylýar.