Energetika stansiýasyna galyndylar

Energetika stansiýasyna galyndylar


Galyndy elektrik bekedi, elektrik öndürmek üçin şäher zibilini ýakyp çykýan ýylylyk energiýasyny ulanýan ýylylyk elektrik stansiýasyna degişlidir.Loadük energiýasyny öndürmegiň esasy prosesi adaty ýylylyk energiýasy öndürmek bilen deňdir, ýöne daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ýapyk hapa gaplary oturdylmalydyr.
Galyndylary gaýtadan işleýän kran häzirki zaman ýakylýan zawodlarda möhüm rol oýnaýar, bu ýerde berk daşky gurşaw ýörelgeleri ulanylýar we materiallar bilen işlemek galyndylar gelen pursadyndan iň ýokary netijelilik bilen ýerine ýetirilmelidir, sebäbi kran gaplar, sortlar, garyşdyrylýar we ýakylýar.Adatça, iň az iş wagtyny üpjün etmek üçin galyndy çukurynyň üstünde iki sany zibil gaýtadan işleýän kran bar.
SEVENCRANE, galyndylary gaýtadan işleýän kran bilen üpjün edip biler, howpsuzlygy we öndürijiligini ýokarlandyrar.