Uly Tonnage Terminal Kauçuk Şin Gantry Kran

Uly Tonnage Terminal Kauçuk Şin Gantry Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-200t
  • Kran aralygy:5m-32m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3m-12m ýa-da özleşdirilen
  • Iş borjy:A3-A6
  • Güýç çeşmesi:elektrik generatory ýa-da 3 fazaly elektrik üpjünçiligi
  • Dolandyryş tertibi:kabinanyň gözegçiligi

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Konteýner howlularynda we beýleki ýük daşaýan desgalarda agyr ýükleri dolandyrmak üçin RTG krany diýlip hem bilinýän uly tonna terminal rezin reňkli ganly kran ulanylýar.Bu kranlar dürli gaplara girmek üçin howlynyň töwereginde hereket edip boljak rezin tekerlere oturdylýar.

Uly tonnaly RTG kranlarynyň käbir aýratynlyklary:

1. Agyr göteriji kuwwat - bu kranlar 100 tonna ýa-da ondanam ýokary göterip biler, bu bolsa uly gaplary we beýleki agyr ýükleri dolandyrmak üçin amatly bolar.

2. speedokary tizlikli işlemek - güýçli elektrik hereketlendirijileri we gidrawlik ulgamlary bilen RTG kranlary howlynyň töwereginde çalt we täsirli hereket edip biler.

3. Ösen dolandyryş ulgamy - häzirki zaman RTG kranlary, operatorlara kranyň hereketlerine we göteriş amallaryna takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän çylşyrymly kompýuter ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

4. Howa çydamly dizaýn - RTG kranlary açyk şemallara, güýçli şemallara we güýçli ýagyşlara garşy durmak üçin niýetlenendir.

5. Howpsuzlyk aýratynlyklary - bu kranlar aşa köp ýüklemek, gyssagly durmak düwmeleri we çaknyşyklardan gaça durmak ulgamlary ýaly köp sanly howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Umuman aýdanyňda, uly tonnalyk RTG kranlary konteýner we ýükleri dolandyrmak üçin zerur gurallar bolup, portlaryň we beýleki terminallaryň üsti bilen harytlaryň netijeli hereket etmegi üçin zerur tizligi, güýji we takyklygy üpjün edýär.

rezin gantry kran satylýar
satmak üçin teker gantry kran
teker-gantry-kran

Arza

Uly Tonnage Terminal Kauçuk Şin Gantry Kran, agyr portlary deňiz portlarynda we beýleki uly terminallarda götermek we daşamak üçin niýetlenendir.Kranlaryň bu görnüşi, konteýnerleri gämilerden ýük awtoulaglaryna ýa-da otlylara geçirmekde tizlik we netijelilik möhüm işli konteýner portlarynda aýratyn peýdalydyr.

Uly Tonnage Terminal Kauçuk Şin Gantry Kran, ýük daşamak, transport we logistika ýaly birnäçe pudakda amaly programmalara eýedir.Söwda portlaryny has netijeli we öndürijilikli etmek, ýükleriň işleýiş wagtyny azaltmak we konteýner geçiriş amallaryny gowulandyrmak üçin möhüm guraldyr.

Umuman aýdanyňda, Uly Tonnage Terminaly Kauçuk Şin Gantry Kran, uly terminallaryň göwnejaý işlemeginde möhüm ýük bolup, olara has agyr ýükleri dolandyrmaga, çykdajylary azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Port rezin gantry kran
konteýner gantry kran
rezin reňkli
rezin reňkli tant-gantry-kran
rezin teker gantry kran üpjün ediji
akylly-rezin görnüşli-gantry-kran
ERTG-kran

Önüm prosesi

Uly Tonnage Terminal Kauçuk Şin Gantry Kran öndürmek prosesi dürli komponentleri dizaýn etmek, in engineeringener etmek we ýygnamak çylşyrymly prosesini öz içine alýar.Kranyň esasy düzüm böleklerine polat gurluşy, gidrawlik ulgam, elektrik ulgamy we dolandyryş ulgamy girýär.

Polat gurluşy ýüküň agramyny goldamak we port gurşawynyň agyr şertlerine garşy durmak üçin niýetlenendir.Gidrawlik ulgamy, kranyň ýük götermek we herekete getirmek üçin güýji üpjün edýär, elektrik ulgamy bolsa gidrawlik ulgamy we özi hereket edýän ulgam üçin dolandyryşlary üpjün edýär.Dolandyryş ulgamy operatora kranyň hereketlerine gözegçilik etmek we ýüküň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Kranyň soňky gurnamasy ulanyljak portda geçirilýär we howpsuz we ygtybarly bolmagy üçin berk synaglar geçirilýär.