Senagat Magnit Sucker Elektromagnit Çak göteriji Magnitler

Senagat Magnit Sucker Elektromagnit Çak göteriji Magnitler

Spesifikasiýa:


  • Sowuk ýagdaý güýji (kw):2.6-41.6
  • Götermek ukyby:500kg-40000kg
  • Reňk:sary / mämişi
  • Bahalandyrylan naprýa: eniýe:müşderiniň talaplaryna laýyklykda

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Elektromagnit çuk, elektromagnit gysgyç bolup, elektromagnit rulon güýçlendirilenden soň, bedeniň emele getirýän güýji arkaly agyr zatlary göterýär.Elektromagnit çukur demir ýadro, rulon, panel we ş.m. ýaly birnäçe bölekden durýar. Olaryň arasynda rulondan we demir ýadrosyndan emele gelen elektromagnit elektromagnit çakynyň esasy bölegidir.Elektromagnit çuk, esasan polat polotno ýa-da metal köpçülikleýin materiallary daşamak üçin dürli kranlar bilen bilelikde ulanylýar.Elektromagnit tok ulanmak aňsat we işlemek üçin ýönekeý, bu köp zähmet çykdajylaryny tygşytlap, işlemegiň netijeliligini ýokarlandyryp we iş howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.

Magnitleri götermek (1) (1)
Magnitleri götermek (1)
Magnitleri götermek (2) (1)

Arza

Elektromagnit sorujy käseleri adaty sorujy käselere we dürli emişlere görä güýçli sorujy käselere bölmek mümkin.Ordinaryönekeý sorujy käseleriň sorujy güýji inedördül santimetr üçin 10-12 kg, güýçli elektromagnit sorujy bolsa inedördül santimetr üçin 15 kg-dan az bolmaly däldir.Götermek üçin elektromagnit sorujynyň gurluşy, adatça, tegelekdir.Iň ýokary göteriji agramyna we götermegiň iş derejesine görä adaty sorujy ýa-da güýçli sorujy saýlanyp bilner.Dinönekeý sorujy käseler gurluşynda ýönekeý we arzan bolup, götermek we daşamak ýagdaýlarynyň köpüsinde ulanylyp bilner.Adaty sorujy käseler bilen deňeşdirilende, elektroniki gözegçilikde saklanýan güýçli sorujy käseler has netijeli işleýär we has uzak ömri bar.Güýçli sorujy käse üznüksiz ulanylyp bilner, günde 20 sagatdan gowrak işlese-de, şowsuzlyk bolmaz we tehniki hyzmat gerek däl.

Magnitleri götermek (7)
Magnitleri götermek (2) (1)
Magnitleri götermek (2)
Magnitleri götermek (3)
Magnitleri götermek (4)
Magnitleri götermek (6)
Magnitleri götermek (5)

Önüm prosesi

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen elektromagnit çukur, magnit güýç liniýalarynyň birmeňzeş paýlanyşyna, güýçli sorujy güýje we köp ulanylýan ssenariýalara uýgunlaşyp bilýän oňat garşylyga eýe.Her bir elektromagnit çukur, müşderiniň ony alandan soň derrew ulanyp biljekdigini anyklamak üçin zawodda synagdan geçirilmeli we düzedilmeli, bu içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.